TOEVOEGINGEN

Kunststoffen en verpakkingen

KUNSTSTOFFEN lijken ideaal, maar helaas worden bij de samenstelling vaak veel giftige chemicaliën gebruikt, al is dat niet altijd nodig.
Hieronder worden een aantal giftige stoffen in kunststoffen besproken.
De impact van deze stoffen op milieu en mens is enorm. Hier raakt steeds meer over bekend.

Zeer verontrustend is ook het onderzoek van Skinner e.a. dat laat zien dat de ontstane schade door die schadelijke chemicaliën overgeërfd wordt naar de volgende generaties. Obesitas en aantasting van geslachtsorganen kwamen twee generaties later nog steeds voor, terwijl die generaties niet werden blootgesteld aan deze stoffen (Plos One 01-2013).

GLAS is vanuit gezondheidskundig standpunt de meest perfecte verpakking voor vloeibare voedingsmiddelen, ware het niet zo zwaar. De productie van glas kost wel veel energie, en statiegeld zou voor alle glazen verpakkingen verplicht moeten zijn. Afsluitdoppen kunnen wel een probleem vormen.
Zo kunnen afsluitdoppen/deksels van potjes en flessen, en plastic verpakkingen Bisphenol_A afgeven - zeker als het glas niet rechtopstaand bewaard wordt. Bij het kokend afvullen van potjes komt de stof semicarbazide (SEM) vrij, in vrij geringe mate, maar de EU adviseert om andere dekselafsluitingen te gebruiken.

BLIK is slecht, ALUMINIUM al helemaal (zie hier voor uitleg over aluminium, en een verhandeling van de EFSA, waaruit blijkt dat een aanzienlijk deel van de bevolking teveel aluminium binnenkrijgt)
Er komen teveel metaalionen in de inhoud - dat geldt niet alleen voor frisdrank, maar ook producten die verpakt zijn in aluminium folie.
BAKKEN en BRADEN in deze folie is gevaarlijk !
Of plastic coating in blikken beter beter is dan 'puur' blik, is maar de vraag (zie beneden).
De productie van aluminium is mens en milieu-onvriendelijk. De winning en omzetting van Bauxiet gaat ten koste van natuurgebied, kost zeer veel energie en brengt een aantal schadelijke stoffen in het milieu. In bijv. Suriname is dit een groot probleem - in combinatie met andere ongecontroleerde houtkap.

Het aluminiumverpakkingsafval blijft als dikke laag achter in de afvalverbrandingsovens, zwaar vervuild met dioxines en andere stoffen, en kan niet meer gifvrij recycled worden. Afvalscheiding m.b.v. magneten werkt niet bij aluminium, en, al zijn er andere methoden, de beste oplossing (naast helemaal stoppen met blikjes) ligt in statiegeld invoeren !

Kunststoffen kunnen tegenwoordig uit plantaardige materialen en/of zonder gifstoffen geproduceerd worden. De goede wil daartoe ontbreekt echter.
Halden pleit voor een 'plastic revolutie' waarbij schadelijke stoffen uitgebannen zijn en als alternatieve grondstof CO2 gebruikt wordt.

Het 'cradle to cradle' concept met échte recycling (in plaats van 'downcycling') wordt door steeds meer bedrijven (bijv. Ford) en overheden (bijv. China) als reëel en winstgevend alternatief gezien. Voordat dit gemeengoed is geworden zal er nog veel moeten veranderen...

Kunststoffen en andere verpakkingsmaterialen worden vaak veel te overvloedig gebruikt - wat onnodige milieubelasting geeft.
De oceanen worden langzaam maar zeker vervuild door BPA en aanverwante stoffen.
Lang was gedacht, dat hardere plastics (zoals van schroevedraaiers), niet afgebroken werden. Dat blijkt niet te kloppen. Alle plastics worden afgebroken in het zeewater, en schadelijke stoffen als BPA komen vrij, en terecht in het zeeleven... en uiteindelijk ook weer in ons.

vogel vol plastic
(Chris Jordan, Hawaï)

In EenVandaag is te zien hoe alle stranden op de wereld doordrongen zijn met miniscule deeltjes plastics. Gezien de schadelijke bestanddelen, is het echt beter om niet direct op het zand te liggen... over de hoeveelheid ingeademde fijnstof is niets bekend.
In diezelfde documentaire blijken slakjes ernstige afwijkingen te krijgen in de voortplanting en geslachtsorganen na slechts 2 weken verblijf in een PET drankfles.
Ook blijken er reusachtige gebieden in de oceanen te ontstaan, waar de kunststoffen zich concentreren in een soort eilanden, waarin nauwelijks meer zeeleven mogelijk is. Alle dieren daar hebben plastic deeltjes in hun lichaam, en hebben grote hoeveelheden schadelijke stoffen als Bisfenol-A in hun organen.


In plastics worden vele HULPSTOFFEN gebruikt die potentieel schadelijk zijn.
De samenstelling van het plastic is het geheim van de fabrikant.
Of, en hoeveel, schadelijke chemicaliën gebruikt worden, en welke maskeringstoffen, die detectie moeilijk maken ?
Bij de 'links' is meer informatie hierover te vinden, een opvallend commentaar is hier te vinden.

KARTONNEN VERPAKKINGEN
Zogenaamde 'tweecomponenten' verpakkingen ( bijv. melkkartonnen) zijn verlijmd met epoxyharsen, poly-urethanen (die koolwaterstoffen, esters en ketonen bevatten).
Het meeste zorg baren de 'Primaire Aromatische Aminen', die kankerverwekkend zijn. Onderzoek daarnaar liet grote verschillen in de migratie naar de inhoud zien (in Denemarken werd viervoudige overschrijding van de limiet (20 ug._kilo) gemeten, in Nederlands onderzoek maximaal twee maal).

Dit zogenaamde 'migratieonderzoek' kan op verschillende manieren uitgevoerd worden:
- de EU gebruikt een gestandaardiseerde stof in nieuwe verpakking. Nadeel daarvan is, dat het niet de reële totaalmigratie laat zien: in drinken en voedsel zitten véle stoffen, die reactief kunnen zijn met de verpakking, de lijmstof gaat na verloop van tijd éxtra reageren met de plastic folie, de pakken kunnen ruw behandeld zijn, op het pak zit vaak ook nog een afsluitstrook met (slechter geïsoleerde) lijm, of andere kunststof, statiegeldflessen zijn met loog en hitte* gesteriliseerd, waardoor de migratie sterk verhoogd wordt.
Naarmate het verpakkingsmateriaal langer de kans krijgt om lijmstoffen uit te dampen (enkele maanden !), vermindert de latere afgifte van aromatische aminen. Het is niet aan te nemen dat de gemiddelde verpakkingenproducent zo'n groot magazijn heeft, dat hij zijn productie van 4 maanden kan opslaan...

- Greenpeace doet zo'n onderzoek anders: de verpakking wordt vermalen, waarna er een standaardstof op los gelaten wordt. Dit ontvangt veel kritiek van de kunststofindustrie, de gevonden migratie is immers veel hoger. Toch wordt ook hier niet de échte inhoudstof gebruikt (in het boven vermelde Deense onderzoek werd dat wèl gedaan !).


FTALATEN: onvruchtbaarheid, dik worden en kanker

WEEKMAKERS in het plastic hebben een aangetoond hormonale en mutagene werking (maar niet alle weekmakers zijn even schadelijk). De OFFICIELE VOORLICHTING OVER WEEKMAKERS IN NEDERLAND IS STERK AFWIJKEND VAN BEVINDINGEN IN DE USA.
Amerikaans onderzoek toonde de opeenstapeling van weekmakers in het menselijk lichaam. De grootste dosis wordt opgenomen via de HUID, is de aanname.
SCOOBIEDOO touwtjes bevatten tot 60% weekmaker. Net zoals allerlei ander kunststof speelgoed... (heel extreem in kneedbare spullen zoals DAS klei, 'slijm', kneedgum).
Maar van overheidswege wordt geruststellend medegedeeld, dat je 't alleen niet in de MOND moet stoppen.
Gelukkig is onlangs zacht PVC speelgoed voor baby's verboden, maar dat is maar een eerste stapje...

Kunststof SCHOEISEL geeft continu ftalaten af door de huid.

Onlangs was een Amerikaans onderzoek in het nieuws, waaruit bleek, dat het dragen van kunststof sandalen de vruchtbaarheid van mannen meetbaar jaarlijks verminderde (alweer door die ftalaten)....
Greenpeace vestigde de aandacht op t-shirts met kunststof opdruk, zoals van Disney figuren, die hetzelfde doen...
De schadelijke stoffen lekken extra sterk uit kunststof, dat óóit verhit is geweest met kokende substanties (bijv. bij sterilisatie of afvullen).


In moedermelk zijn de ftalaatgehaltes 20 x zo hoog als 20 jaar geleden.
Ftalaten hebben een hormonale werking, en zouden wel eens een belangrijke rol kunnen spelen bij DIK WORDEN.
Volgens de nieuwste inzichten kunnen ftalaten de verklaring vormen voor het deels onverklaarbare* dikker worden van de mensen in de Westerse wereld.
  * factoren als minder beweging en teveel eiwit, vet en suiker kunnen maar deels verantwoordelijk zijn voor die enorme toename - ergonomisch bekeken.
Er zijn veel chemische stoffen in consumptieproducten die een hormonale werking hebben. Door toevoegingen, milieuvervuiling en pesticiden bijvoorbeeld.
Over de stapel-effecten van al deze stoffen is weinig bekend.
Bij de toelating van een stof wordt niet gekeken naar deze combinaties....

Volgens een onderzoek wordt ook de spermakwaliteit van de vader aangetast door ftalaten, wat een significante invloed blijkt te hebben op de ontwikkeling van het embryo - al na 5 dagen goed meetbaar in de celdeling (Wu e.a. 2016).

Berucht zijn de ftalaten: butyl benzyl phthalaat (BBP), di-n-butyl phthalaat (DBP) en diphenyl phthalaat (DPP), die vrijkomen uit plastic en gecoate kartonnen verpakkingen. Des te dikker en weker het plastic, des te erger.
De norm voor plastic folie is 0,5 % ftalaten. Deze zijn nauwelijks afbreekbaar in het milieu, en zullen (net als DDT) generaties lang effect hebben.

Met andere ftalaten, zoals Diethylphthalaat, valt het wel mee, schijnt het... de EU heeft onlangs besloten een aantal ftalaten te verbieden ...maar de alternatieven zijn nog niet of nauwelijks op schadelijkheid onderzocht.

Ooit verhit plastic lekt véél sterker ftalaten en andere gifstoffen zoals BPA. (magnetronschalen, gesteriliseerde babyflesjes, waterhouders etc).

MELK is eigenlijk niet meer in andere verpakking te krijgen.
In MARGARINE(KUIPJES) en PLASTIC FLESSEN worden concentraties tot 45 mg BBP / kilo gemeten,
in VOORVERPAKT VOEDSEL en MELKKARTONNEN tot 0,5 mg.
Deze info is niet op het etiket terug te vinden...

Zacht PVC en plastic folie zijn bekende FTALATEN- LEKKERS (je ruikt en proeft ze).
De slechte Ftalaten zijn bekend, en er gebeurt VEEL TE WEINIG om dit soort producten een halt toe te roepen !
Sterker nog: bij officiële bekendmakingen in Nederland over dit soort stoffen in kinderspeelgoed, zoals bij 'Scoobie-doe touwtjes', wordt de huiddoordringende eigenschap van ftalaten ontkend !!!


BISPHENOL A: nog erger dan ftalaten

Ter vergelijking: BPA (Bisphenol-A (in cache)), een stof die vrijkomt uit de plastic coating van blikken, uit carbonaatflessen (melk, frisdrank), en uit de coating van potdeksels, is in werking minder sterk dan BBP, hiervoor is in Amerika een grenswaarde vastgesteld, van 3 mg / kilo In de praktijk wordt daar gemiddeld 0,5 mg aangetroffen.
Daarentegen is in Europa in de HELFT van onlangs onderzochte blikgroenten bijna 30 keer de hoeveelheid BPA aangetroffen, die volgens EU instanties kankerverwekkend is.
In bijna alle plastic flessen en voedingsverpakkingen zit BPA. Het allermeeste in magnetron bestendige verpakkingen.

Koestel e.a. 2017 constateren, dat na 2 weken blikvoeding honden een aanzienlijk verhoogd BPA bloedniveau hadden, en dat hierdoor al meetbare aantastingen ontstonden van metabole waarden en de darmflora. De auteurs spreken hun verontrusting uit over de vergelijkbare gevolgen voor mensen en milieu.

Naarmate BPA meer onderzocht wordt, komen meer slechte effecten aan het licht, zoals op de hersenen: zie JAMA 0908, hier, hier, hier, hier en hier.
Hunt e.a. 2015 concluderen, dat al een vrij korte blootstelling aan BPA het sperma voor altijd aantast, en een belangrijke factor is bij de sterke toename van onvruchtbaarheid bij de Westerse bevolking.

Het is nu gebleken, dat ook geringe blootstellingen aan BPA - zoals die in de praktijk algemeen voorkomen - het leervermogen ernstig kunnen aantasten. Proefdieren die tijdens hun embryo-tijd aan lage dosis werden blootgesteld, hadden later 2-3 maal meer herhaling nodig, om een taak te leren. Dieren die aan hoge dosis werden blootgesteld hadden bijna geen enkel leervermogen meer (Weber 2012).

BPA blijkt ook NIERSCHADE te veroorzaken bij kinderen. Trasande e.a. (ISN 03-2013) constateren dat er een liniair verband is tussen BPA niveau en eiwit in de urine (Albuminurie - een van de symptomen van diabetes). Albuminurie veroorzaakt voortschrijdende nierschade.

Onderzoek naar Bisphenol-A (BPA) laat een ingrijpende invloed op de vruchtbaarheid en DNA reproductie zien (Bromer e.a. 2010, Benachour, Aris 2009).

Kunststoffen met deze stof blijken foetussen permanent schade te bezorgen.
De foetus is niet in staat om BPA te verwerken (Nahar e.a. 2012).
Op de meeste plastic verpakkingen en plastic gecoate blikken zouden daarom de waarschuwingsboodschappen moeten staan:
NIET GEBRUIKEN TIJDENS ZWANGERSCHAP, DIT PRODUCT GEEFT GENETISCHE AFWIJKINGEN BIJ UW TOEKOMSTIGE KINDEREN, en DIT PRODUKT MAAKT U MOGELIJK ONVRUCHTBAAR.
In sommige landen is BPA in babyflesjes nu verboden, maar dat is een veel te kleine stap.

Stoll e.a. 2014 tonen aan dat BPA de celsignalering blokkeert, waardoor celgroei en -deling aangetast raken. De effecten van BPA blijken nog veel ernstiger dan daarvoor gedacht.
Plastic flessen kunnen beter helemaal niet meer gekocht worden...

De Europese EFSA (voedsel en waren autoriteit) is altijd heel sussend geweest over BPA. Dat zegt genoeg ovder de betrouwbaarheid van deze organisatie, die onze veiligheid zou moeten garanderen.
Voor meer info, zie ook InfoNu.nl.

Denemarken en Frankrijk zijn nu in conflict gekomen met de EFSA, omdat deze blijft volharden in haar toelating van BPA (EHM 03-12-11).
In deze landen is BPA nu verboden in baby en peutermaterialen, omdat er teveel twijfels bestaan over schadelijke effecten op de hersenen...

Susiarjo e.a. 2016 laten zien dat de invloed van BPA zich over generaties uitstrekt!
Goldsby e.a. 2016
laten de negatieve invloed op de hersenen en voortplanting zien.
Zie MacKay e.a. 2017 over permanente invloed op obesitas in lage doseringen, en Sauer e.a.2017 over de significante effecten op de progressie van kanker.

Kassabonnen blijken vaak een grote hoeveelheid BPA af te geven. Soms wel duizend maal zoveel als plastic verpakkingen ! (BPA dringt door de huid)
Met name cassières, zoals bij de McDonald, Kijkshop, BCC en supermarkten, lopen groot gevaar, maar het is ook voor anderen beter, om handmatig contact te vermijden... en de bonnen niet bij oud papier te stoppen.
Dat komt, omdat 'thermisch papier' wordt gebruikt, waarop de tekst ingebrand wordt, i.p.v. met inkt bedrukt. Sommige producenten van thermisch papier gebruiken geen BPA, maar lang niet allemaal (EWG, 2010).
Waar blijft de werknemersbescherming?

BISPHENOL-S
De industrie heeft deels gereageerd op de kritiek op BPA, en 'BPA-vrije' kunststoffen op de markt gebracht. Wel met 'Bisphenol-S' (BPS).
Praktisch dezelfde stof met inderdaad ongeveer dezelfde effecten... daar is goed over nagedacht (Watson e.a. 01-2013).
BPS blijkt het hormoonsysteem al aan te tasten bij concentraties die in melkflessen zitten! Hetzelfde geldt voor BPA (Habert e.a. 01-2013).
Een onmiddelijk verbod op bisphenol toevoegingen is noodzakelijk.

VLAMVERTAGERS worden massaal toegepast in elektrische apparatuur/ kabels en textiel/ meubels.
We slapen op matrassen die hiermee behandeld zijn, zitten op banken en stoelen, gebruiken keukenapparatuur die dit afgeven (zoals kunststof-kern staafmixers), ademen die in uit televisies en computers die aanstaan.... (en de brandweer maar adviseren om hogere hoeveelheden brandvertragers toe te passen)

PEUTERS en KLEUTERS - die veel op de vloer spelen - blijken extra hoge concentraties vlamvertragers in hun lichaam te hebben! Via vloerbedekking en huisstof dringen die door de huid en komen in de longen! (Cowell e.a. 2017)

De belangrijkste zijn BROOMverbindingen (PBDE's), waarvan de giftigheid aangetoond is. In dit onderzoek wordt geconcludeerd, dat deze stoffen sterk neurotoxisch zijn, vergelijkbaar met het effect van DDT.
Ook vlamvertragers kunnen gemaakt zijn met BPA, zoals TBBPA en TCBPA.
Deze blijken al snel ' PPAR' te beinvloeden, waardoor o.a. de BMI vergroot en obesitas ontstaat (Bondessen 2015).
PPAR speelt in veel meer lichamelijke processen een belangrijke rol, zoals bij hersenprocessen, kanker en botvorming. Zie hier en daar.


PET FLESSEN

In PET verpakkingen zit geen BPA, zo wordt gesteld.
Duits onderzoek heeft echter uitgewezen, dat in PET een verrassend hoge hoeveelheid 'endocrine disruptors' - hormoonverstorende stoffen - zit (Discovery 2009). Zoetwaterslakjes in PET flessen met water kregen al na 3-5 dagen afwijkingen, na 14 dagen ernstig... (zie hierboven)!
Ook bevat PET antimoon - een toxisch zwaar metaal.
Zie ook Sax 2010.

Helaas wordt steeds meer in PET flessen verkocht. Zo is AH in 2016 gestopt met het verkopen van haar eerst zo goede sappen en smoothies in glas (reden waarom ik nu maar mn eigen smoothies maak).

Olijfolie is nu aan de beurt. Alle grote supermarkten (AH, Jumbo, Lidl*) zijn overgeschakeld op PET verpakkingen (behalve de exclusieve duurste merken).
De enige gunstige uitzondering is de EMTÉ die nog olijfolie in glas verkoopt van haar huismerk Markant en Olitalia. Ga zo door EMTÉ!
Olijf - en andere - olie staat nog heel wat langer in de vooraadkast dan flesjes met water :( ... als het dan toch gekocht wordt.... meteen overschenken in een glazen fles/pot!
*update: na mijn klacht is de Lidl opnieuw overgegaan op 750 ml glazen flessen olijfolie. Complimenten Lidl! (ook voor de goede kwaliteit olijfolie - met veel geur en in zachte balans is dit mijn favoriet en BESTE KOOP voor iets meer dan 4 euro).

PET wordt ook in een aantal andere kunststoffen toegepast, zoals pyramide-builtjes voor thee (Lipton). Juist verhitting zorgt echter voor een enorme extra afgifte van schadelijke stoffen (dat geldt ook voor hergebruikte (recycled) flessen en flessen die in de zon liggen).

Cox e.a. 2019 laten in een overzichtstudie zien dat de consumptie van microplastics de pan uitrijst. Door het consumeren van alleen water uit PET flessen krijgen consumenten 21 maal zoveel microplastics binnen dan wanneer alleen kraan/bronwater gedronken wordt.

Daar komen dan nog eens vele andere microplastics bij uit andere consumptiegoederen.... en uit het milieu, dat steeds meer verontreinigd raakt door plastics.... die uiteindelijk allemaal afbreken.... en dan extra reactief worden in het lichaam (en niet alleen van mensen). Microplastics accumuleren steeds meer!


FOSGEEN en CHLOOR

Polycarbonaat (PC) en Polyurethaan (PUR) worden meestal gemaakt m.b.v. het uiterst giftige Fosgeen en Chloor (al is er een alternatief ontwikkeld), bij PC wordt altijd Bisfenol-A gebruikt.
Daarnaast komen nog meerdere kankerverwekkende stoffen, zoals semicarbazide (in kleine potjes - bijv. babyvoeding - relatief méér aanwezig dan in grote potten).
De meeste stoffen blijven apart vaak ònder de schadelijkheidgrens, maar SAMEN ?
Alle FENOLverbindingen in plastics zijn zeer schadelijk (fenol, ftalaten en vinylchloride komen ook voor in vele lichaamsverzorgingsproducten).


ZWARE METALEN en ORGANOTIN

ANDERE SCHADELIJK STOFFEN IN PLASTICS zijn bijv. lood, antimoon, chroom en koper (o.m. gebruikt als 'versteviger' in onze PVC waterleidingen, dachten we van loden waterleidingen af te zijn, mooi niet - zie hieronder), conserveermiddelen en organotin-verbindingen, zoals met TBT en chloor.

Bij AFVALVERBRANDING van deze stoffen vormen zich (schadelijke) DIOXINES en ontstaat zware metalen fall-out (niet iedere dioxine is even schadelijk).
Deels worden die dioxines uit de rookgassen gefilterd, maar ze verdwijnen daardoor niet.... ze worden in cement in 'wateropen' zakken begraven* - gevolgen over duizend jaar onbekend.
Dioxaan zit ook in het vliegas van kolencentrale's (dat in snel slijtend asfalt verwerkt wordt), en een deel komt tóch via de schoorsteen in de lucht.
... de nieuwste ontwikkeling is, dat ook het schoorsteenfiltraat in asfalt en steentjes/stoeptegels/beton verwerkt wordt... (zie Cement)

Uit recent Nederlands onderzoek blijkt de funeste invloed van dioxines en andere luchtvervuiling op kinderen (onderzoeken in Groningen, Amsterdam en Rotterdam bij ogenschijnlijk gezonde 9-12 jarigen, brengen aan het licht, dat deze gemiddeld een achterstand in hersenontwikkeling hebben van 3 jaar, bovendien heeft bijna 20% van de kinderen een extreem verminderde longfunctie). Kinderen zijn tot 40 keer zo gevoelig voor dioxines dan volwassenen !
Hieruit blijkt ook, dat de huidige, strenge, norm van 2 picogram dioxine/kilo nog lang niet streng genoeg is (G.Tusscher: Polluting nature in the Netherlands, Amsterdam, 2003).

Wat niet wegneemt dat verbranding beter is dan stort... het probleem bij afvalverbranding zit vooral in de productie van schadelijke stoffen in consumptieproducten die niet verantwoord verbrand kunnen worden.


MEER SCHADELIJKE TOEVOEGINGEN AAN KUNSTSTOF

Urethaan
verbindingen zitten in veel kunststoffen en coatings verwerkt. Het grootste gevaar van Urethaanverbindingen is het uitdampen van kankerverwekkende isocyanaten.

Polystyreen verbindingen zitten in enorm veel producten verwerkt. Polystyreen heeft twee zeer giftige afbraakproducten: Styreen en Benzeen, die onder invloed van licht, en door verbranding, vrijkomen.

In voedselverpakkingen, interieurstoffen, tefalpannen, electronica en cosmetica worden PFC's (perfluorinated chemicals) gebruikt, waarvan het effect vergelijkbaar is met de ergste ftalaten, zie BBC 290109, en VU 2007, en Greenpeace. Bij Koken worden PFC's nader besproken.

Melamine is bekend van het dodelijke melkschandaal in China, met 50.000 ziekenhuisopname's als gevolg. Het wordt, net als PFC's, veel in kunststoffen gebruikt die tegen hitte moeten kunnen - zoals magnetron-dozen, keukengereedschap en borden. De uitscheiding van melamine bij verhitting is groot.
Wu e.a. vonden acht maal hogere bloedniveau's Melamine na 3 weken consumptie van één dagelijkse portie soep (Jama 01-2013) uit een hard plastic kom.

PVC geeft bij verbranding - naast Dioxines - Furanen, Fosgeen en monomeer Vinylchloride, allen zeer giftig, - maar kan deze stoffen (en andere toevoegingen) ook uitdampen.


Ons WATERLEIDINGSTELSEL is van PVC (in Duitsland wordt minder schadelijk plastic gebruikt), dat monomeer vinylchloride (grenswaarde 0.01 mg/l), en veel andere toegevoegde stoffen lekt, zoals bis(2-ethylhexyl)maleaat, n-methyl cyclohexaan-n tertiair butyl catechol (reagerend met p-tert butylfenol en derivaten) en zware metalen (loodzouten of mono- and di-methyltin en octyltin).
Zeker als het leidingwater ZACHT is (=een hogere zuurgraad), spoelen deze stoffen in sterke mate uit !!
Zie hier de discussie over deze uitspoeling en het rapport van Brocca.

waterleiding

Waterleidingbedrijven maken melding van complete GATEN IN HUN LEIDINGEN als gevolg van zacht water... mogelijk een ENORME GIFBELASTING voor mensen - waar te weinig over bekend is... het aangetaste materiaal spoelt mee.
Al valt de belasting misschien wel mee*, dan is PVC nog geen mensvriendelijke stof, en draagt ze bij aan de dagelijkse totaalbelasting.
En, zoals al te lezen, er is geen milieuvriendelijke oplossing voor de enorme hoeveelheid afval PVC.

ONTHARDING van drinkwater hoeft niet perse tot grotere corrosie te leiden. Dit water is 'gestabiliseerd'. Het is echter minder gezond omdat de mineralen calcium en magnesium onttrokken zijn, en vervangen door natrium.
De WHO spreekt hier haar twijfels over uit, en wijst erop dat 5-20% van de ADH van deze mineralen uit drinkwater kan komen.
Jiang e.a. 2016 tonen een relatie aan tussen weinig magnesium in het drinkwater en hart- en vaat-ziekten. Misschien moet er na het ontharden weer magnesium toegevoegd worden?
Onthard drinkwater is niet geschikt voor irrigatie (of huiskamerplanten) en geeft een extra zoutbelasting van het afvalwater.
.
Naar de hoeveelheid stoffen in het eerste (zachte) ochtendkraanwater is geen onderzoek te vinden...
  * Er vallen ook vraagtekens te zetten bij de gebruikte meetmethodieken/punten van de waterkwaliteit. Het RIVM zelf constateerde enorme afwijkingen tussen de resultaten van onderzoeken van de landelijke (LMG) en de provinciale meetnetten grondwaterkwaliteit (PMG)... en er wordt lang niet naar àlle stoffen gezocht....NATUURRUBBER
is geen alternatief voor PVC (tenzij extra gezuiverd). Het bevat van nature zeer sterk allergeen werkende stoffen.
Tijdens het productieproces onstaan nitrosaminen en worden vaak schadelijke stoffen gebruikt... de 'damp' is nog schadelijker dan die van zacht PVC.
Normale rubber huishoudhandschoenen moeten vermeden worden (er zijn andere te koop).
Extra gezuiverd rubber, zoals dat in ziekenhuizen gebruikt wordt, is onschadelijk.
Er bestaan veel rubber-met-kunststof verbindingen, die een nog slechtere uitdamping hebben dan 'puur' rubber, zoals rubber opblaasmatrassen.

Hier is een EU overzicht van toegelaten stoffen in voedselverpakkingen te krijgen. Deze engelstalige site geeft een aardig overzicht van kunststof verpakkingen, en wat het beste gebruikt kan worden. De conclusie: het veiligste zijn plastic flessen met de nummers 2, 4 en 5 in het recyclingdriehoekje op de bodem van de fles. Maar voor veelvuldig gebruik zijn deze soorten minder geschikt, omdat ze geur absorberen, en sneller indeuken.

Verwarmde kunststof draagt veel meer schadelijke stoffen af aan de inhoud. Dat geldt bijv. voor ftalaten, BPA, SEM en urethaan/fenolverbindingen.
Kunststof statiegeldflessen en hergebruikt plastic (beiden verhit) moeten daarom met argusogen bekeken worden.

Opvallend is bijv. het gebruik van kunststof 'pyramidezakjes' bij LIPTON thee.
Theezakjes worden per definitie overgoten met kokend water.
Lipton lijkt hiermee de gezondheid van de consument op het spel te zetten, om een 'mooi' product te kunnen presenteren.
Lipton weigerde eerst, om informatie te verstrekken, en ging niet inhoudelijk in op vragen hierover. Na herhaaldelijk aandringen, blijkt het om een PET verbinding te gaan - volgens zeggen onschadelijk.
Maar zoals hierboven gemeld wordt, is PET bepaald niet onschadelijk...

NIEUWS
Datum
{datum} {inhoud} 

PAGINA OVERZICHT