ALGEMENE INFO

Wetgeving

Het 'doel' van een nieuwe stof is (bijna) altijd om geld te verdienen, niet om het welzijn van de mens te dienen.

Daarom zijn er wetten gemaakt, om mens en milieu te beschermen. De milieuvergiftiging wordt beperkt door lucht- en waterlozingsnormen, katalysatoren op auto's, de ARBO en MER, mestwetgeving, veiligheidsnormen, etc.
Toch kan dit nog niet voorkomen, dat we ernstig bedreigd worden. Bij de toelatingsnormen wordt niet gekeken naar de totaalbelasting (zie hierboven).

Een aantal stoffen zijn niet genormeerd of worden 'gedoogd'.

Uit diverse bevolkingsonderzoeken blijkt de opeenstapeling van een aantal chemische stoffen in het lichaam - en ook het verminderen daarvan. Zo is de rol van Phthalaten en muskverbindingen sterk toegenomen, terwijl die van lood, DDT en 'meeroken' sterk is afgenomen.
Een bekend patroon: de ene stof wordt verbannen, dan blijkt een andere, nieuwere, stof net zo schadelijk.
Dat desastreuze effecten pas later aan het licht komen, en dan pas beginnen te leiden tot ckties, heeft natuurlijk alles te maken met de manier, waarop stoffen worden GOEDGEKEURD...

Een maatregel van de Nederlandse regering, om de chemische industrie te dwingen de effecten van hun producten te verduidelijken, is nu deels gehonoreerd door de 'Europese Commissie'.
Een convenant met de chemische industrie, waarbij deze zich vrijwillig onderwerpt aan gangbare waarden, bleek niet mogelijk... ze weten dat ze fout kunnen zitten.
De EU heeft nu de chemische industrie verplicht gesteld, een uitvoerige effectrapportage te maken over een aantal stoffen (REACH). Lang niet alle stoffen vallen onder die verplichting, reden waarom consumenten- en milieuorganisaties zeer teleurgesteld in REACH zijn.
De Consumentenbond (dec 2005) noemt als voorbeeld TRICLOSAN, dat als bacterieremmer (=conserveermiddel) gepromoot wordt in bijv. tandpasta, maar ook bijv. onvermeld in afwasmiddel zit. Over Triclosan is nauwelijks iets bekend... en de producenten zijn nu niet verplicht om daar opheldering over te geven.

De Nederlandse regering had zich hier harder voor kunnen maken... maar het milieubeleid staat hier momenteel niet zo hoog op de agenda.
De COMBINATIEWERKING van vele stoffen blijft buiten schot, net zoals vele TOTAALBELASTINGEN van individuen, en de variaties in individuele weerbaarheid.

Bij normen voor voedseltoevoegingen/verontreinigingen is vaak wel rekening gehouden met kinderen en ouderen, maar wat zegt dat, als 600 ml ijsthee of light drank al de maximaal toelaatbare dosis aan kunstmatige zoetstoffen bevat...).
Een alles omvattend onderzoek lijkt niet 'betaalbaar' ! Daar kunnen enige vraagtekens bij gezet worden - vele combinatie-effecten kunnen wel degelijk onderzocht worden bij vele genotypen en in zwaktesituaties, klinische studies kunnen grotere invloed krijgen en er kan ingezet worden op het ontwikkelen van betere methodieken van informatieverwerking en koppeling (zie ook hieronder).


Ook betekent normering per stof, dat er een aantal stoffen naast elkaar, allemaal nèt onder de wettelijke norm, gebruikt kunnen worden (zonder dat naar de optelsom gekeken wordt).
Hoe absurd zo een wetgeving is, wordt duidelijk als die nog verder doorgetrokken wordt, dan nu al het geval is :
in principe zouden er miljoenen, miljarden, triljarden, nieuwe chemicaliën in het menselijk lichaam mogen komen, als die allemaal apart maar onder hun wettelijke grenswaarde zitten...

In het onderzoek wordt ook geen rekening gehouden met BLOEDGROEPEN (ZE).

Voor een aantal zeer giftige stoffen bestaat een verbod, die mogen niet in een product voorkomen. Een aantal andere schadelijke stoffen mogen (on)beperkt gebruikt worden.

'Er bestaat geen giftige stof, alleen een giftige dosis', is hiervan de filosofie (zie hierboven).
Bij de links zijn een aantal EU normeringen te vinden.


De meest schadelijke stof, die wettelijk ongenormeerd wordt toegelaten, is TABAK.
De keuzevrijheid, die rokers hebben, is historisch verklaarbaar.
Maar dat neemt niet weg, dat tabaksproducten (net als andere verslavende drugs) eigenlijk VERBODEN zouden moeten worden, hoe moeilijk uitvoerbaar ook. De schade die wordt aangericht - individueel èn maatschappelijk - is té groot...
Bij ALCOHOLISCHE DRANKEN ligt dit anders - deze leiden niet direct tot een verslaving, en zijn bij matig gebruik vaak wèl gezond (met name wijn en bier).
Dat neemt niet weg dat alcoholverslaving - net als SNOEPVERSLAVING - een ernstig probleem is, dat in sommige landen relatief veel voorkomt. EEN HOOG ALCOHOLGEBRUIK IS NET ZO SLECHT ALS ROOKVERSLAVING !
(en een laag tabaksgebruik van 3 sigaretten per dag is net zo kankerverwekkend als een van 10 sigaretten - zonder tegenmaatregelen als Vitamine C)

cowboy
De ervaringen met de DROOGLEGGING in de USA, vorige eeuw, en met de hoge alcoholprijzen in Scandinavische landen, laten zien, hoe problematisch het is voor de overheid, om grip te krijgen op het individuele leefpatroon.
De helft van de jeugd gaat roken, terwijl, dankzij de nieuwe wetgeving, de doodswaarschuwingen op de verpakking staan...
... al is er nu tóch iets op gang gekomen, voor het eerst in de geschiedenis is er een echte afname te meten ... roken is niet 'cool' meer.

Een verbod op tabaksproducten lijkt te ver gaan - maar waarom ? Omdat het voor zoveel mensen onmisbaar is ? (en rond de 16e begonnen met die éérste sigaret) - Omdat er een individueel keuzerecht is ? (bij veel andere gevaarlijke stoffen is er wel een verbod) - Of omdat het maatschappelijk niet haalbaar lijkt ? (waarmee geaccepteerd wordt, dat de situatie voor de aankomende generaties niet fundamenteel lijkt te veranderen).

Specifiek in Nederland is de gedeeltelijke legalisatie van soft-drugs. Een bergijpelijk standpunt, dat om verkeerde redenen door conservatieve partijen aangevochten wordt.
Wat belangrijk is zijn de chronische, zware gebruikers - net als bij alcohol..
Als 'recreatiemiddel' is het - vanuit gezondheidsperpectief - net zo toelaatbaar.
Wietverslaving leidt tot aantasting van het hersenmetabolisme. Het aantal 'genotsreceptoren' wordt aanzienlijk minder, waardoor er in een situatie van niet stoned zijn, eerder negatieve/agressieve gevoelens ontstaan.
Dit heeft slechte consequenties voor allerlei andere lichaamsprocessen, en geeft waarschijnlijk een hogere kans op aantastingen (Hirvonen e.a. 2011) .

Het Nederlandse standpunt valt alleen eigenlijk te verdedigen met het dan inconsequente beleid t.a.v. tabak en alcohol, die niet verboden zijn.
Een ijzersterke verdediging, dat wel....
In Lichaamsverzorgingsproducten en huishoudelijke middeltjes, kan de chemische industrie heel wat creativiteit kwijt. Elders op deze site is een lijst te vinden van veelgebruikte giftige stoffen. Op een aantal pagina's wordt hier uitgebreid op ingegaan.
Er bestaan enkele merken die goed zijn, maar de markt wordt gedomineerd door producten met toevoegingen als: landbouwvergif, mutatieverwekkers, oestrogene hormonen en kankerverwekkende verbindingen.
Alleen bij extreme beroering / nieuwe* inzichten over een stof, kan er na de toelating nog een verbod komen. De bewijslast ligt dan niet bij de producent, maar bij de overheid.
In de huidige EU wordt het voor de individuele regeringen steeds moeilijker, hun bezorgdheid over chemische stoffen te onderbouwen en te vertalen in beleid. Traditioneel kritische landen, zoals de Scandinavische , Duitsland en, in het recente politieke verleden, ook Nederland, zijn daar niet altijd blij mee.
En áls wij onze eigen productienormen mogen/willen toepassen, bijv. bij Genetisch Gemanipuleerde producten, moeten we tóch producten op onze markt toelaten, die níet aan die normen voldoen - als ze uit een EU land komen...

Aan de andere kant kan Europa juist veel vooruitstrevender zijn dan veel individuele landen, zoals bij de normen t.a.v. FIJNSTOFVERVUILING, die de Nederlandse regering flink in de problemen brengt...
De nieuwe ontwikkelingen, op gang gebracht door Europarlementariërs, belangengroepen (zoals Friends of the Earth en Greenpeace), en een berg van onderzoeksinspanningen, stemmen hoopvoller voor de toekomst - de goede wil is er, nu nog de complete benadering...

... zoals een flexibel model voor het enorme complex van invloeden en factoren, die een rol spelen bij aantastingsprocessen bij mensen... waarbij alle ontwikkelingen op de voet gevolgd worden.
Geen simpele klus, maar ook geen onmogelijke !

... waarbij geen uitzonderingen gemaakt worden voor bekende extreem gevaarlijke stoffen...

... en geen erkend schadelijke stof vervangen wordt door een mogelijk schadelijke stof.

Een voorbeeld: antibiotica als standaardtoevoeging in veevoer, is nu voor een groot deel verboden.
Maar de veevoerindustrie voegt vele groeibevorderende stoffen toe, zoals allerlei hoog gedoseerde metaalverbindingen, Propyleen Glycol en neurotransmitters.
Voor de (helemaal niet zo effectieve) antibiotica zijn krachtigere alternatieven (er worden steeds nieuwe gevonden, nu weer Chroomverbindingen - waarvoor toestemming aangevraagd).
Op de gevolgen van al deze stoffen voor de consument is veel te weinig zicht.


 

Uit bevolkingsonderzoek blijkt de opeenstapeling van vele schadelijke stoffen in het lichaam -
zie bijv. NBC News 01-03 - de gevolgen daarvan worden op dit moment totaal niet overzien door de wetgever !!

POLITICI moeten zich baseren op de gepresenteerde resultaten van - deels door de overheid zèlf geïnitieerde - onderzoeken. Ze zijn daarbij ook afhankelijk van de 'wrongel' van de ambtelijke instantie, die de resultaten al dan niet gewicht geeft (zoals onlangs ook weer aangekaart door wetenschappers, die in opdracht van het Ministerie de kokkelvisserij in de Waddenzee onderzochten)...
en van de wetenschapper zèlf, die (steeds meer) onder invloed van het bedrijfsleven en ambtelijke organisaties staat, en daarmee (on)bewust zijn 'scope', vraagstelling en onderzoeksopzet zou kunnen of moeten aanpassen (al bestaan er 'onafhankelijke' werkvoorschriften).

Als reactie op deze ontwikkelingen is de KNAW (Koninklijke Akademie voor Wetenschap), samen met het LOWI (Landelijk Instituut voor Wetenschappelijke Integriteit), een actie begonnen voor een Keurmerk voor Onafhankelijk Onderzoek.... maar dat is alleen in Nederland.

Toch kan er met respect gekeken worden naar de immense bergen gedegen onderzoeksresultaten. Wie ze allemaal overziet mag Europees Commissaris worden...

Hoe er geschutterd kan worden met onderzoeken en resultaten is in, het al eerder vermelde, verhaal van de toelating van Aspartaam in de USA te lezen, of dat van de fluoridering van drinkwater.
Terwijl de Amerikanen toch echt wel kritisch zijn: Cyclamaat (Cyclaamzuur) - een hier veel gebruikte zoetstof - en houtskoolzwart - hier gebruikt in drop - zijn daar verboden !
Dus zeg niet 'dat gebeurt hier niet'.
Het VOORDEEL of het NADEEL van de twijfel, is het essentiële verschil bij de politieke beslissingen - vaak gebaseerd op DEZELFDE wetenschappelijke resultaten.

De normgeving wordt verder behandeld bij 'Schadelijkheid en Normen'.

NIEUWS
Datum
{datum} {inhoud} 

PAGINA OVERZICHT