ALGEMENE INFO

Toekomstmuziek

temperatuur

zie hier voor meer info over het snel naderende einde van onze leefwereld - volgens NASA was het 'point of no return' in 2011 bereikt...
In 2012 is er een accumulatie van natuurgeweld te zien - overal ter wereld (droogte, overstromingen, stormen).

Sommige wetenschappers (en Wilders en de Telegraaf) volharden nog steeds, dat er geen broeikaseffect is. Ze hebben gelijk, als ze stellen, dat er op grotere hoogte boven de Zuidpool juist sprake is van een temperatuurdaling (waardoor - afhankelijk van de meetmethodiek - de gemiddelde temperatuur op aarde misschien niet echt stijgt).
De toendra's, Noordpool smelten echter onmiskenbaar, waardoor enorme hoeveelheden methaangas vrij gaan komen - onder water en op land. In 2011 werden (in een relatief klein onderzoeksgebied) vele honderden 'fonteinen' van methaangas in de Noordelijke IJszee ontdekt - sommigen wel een kilometer breed in omvang. De klimaatmodellen hebben hier geen enkele rekening mee gehouden, waardoor de opwarming veel sneller gaat verlopen dan voorspeld.

Ook de berggletsjers smelten, wat grote negatieve gevolgen heeft voor de waterhuishouding in veel landen (en de bergen zelf).
Fijnstof* uit luchtvervuiling, dat de zonlichtreflectie van de gletsjers vermindert, is een belangrijke factor bij het afsmelten.

* aan de andere kant is dat fijnstof (aerosolen) juist de tegenhanger van het broeikasgas CO2. Beiden worden (door mensen) veroorzaakt door verbranding van fossiele brandstoffen.
Fijnstof bevordert wolkenvorming en de zonlichtreflectie door wolken, en houdt daardoor opwarming door CO2 uitstoot min of meer in 'evenwicht'.

dit principe wordt bijv. gebuikt bij het sproeien met chemicaliën door vliegtuigen om de wolkenvorming te beïnvloeden.

Het broeikaseffect wordt dan bereikt door ándere luchtvervuiling, waaraan de uitstoot van methaangas de helft bijdraagt.
Methaangas wordt voor het grootste deel uitgestoten door landbouw-activiteiten (met name rijstbouw en veeteelt), en slechter afgebroken door de luchtvervuiling met koolmonoxide (die in de EU afneemt, maar niet in de rest van de wereld).

Mooi dus, zou je zeggen, die fossiele brandstoffen... dat regelt zichzelf.
Maar ook hier is het omslagpunt in het evenwicht bereikt.
Omdat CO2 veel langer in de stratosfeer blijft dan de 'aerosolen', stapelt het CO2 zich op, en krijgt steeds meer de overhand over fijnstof.
Door massaal toe te gaan passen 'groene' energiebronnen - waardoor er veel minder aerosolen gaan komen - zal het CO2 effect sterk gaan toenemen.
Pas vele jaren later - als het CO2 eindelijk geabsorbeerd is - zullen we in broeikaskundig opzicht gaan profiteren van de positieve gevolgen van een 'groene' energiepolitiek,zie Pubmed.
Bij onveranderde CO2 uitstoot zal de opwarming van de aarde twee maal zo hoog zijn, dan tot nu toe werd aangenomen (4 graden i.p.v. 2 graden),
zie Nu.nl 03-2010.

Voor het eerst is er nu duidelijk vastgesteld, dat ook de dikheid van het Zuidpoolijs afneemt, en dat de opwarming exponentiëel toeneemt (BBC 28-10-2008 en BBC 03-09-09 ).
De inschatting was eerst, dat het 100-1000 jaar zou duren, voordat Antarctica een grote impact zou hebben op de zeespiegelstijging, maar in 2005 werd op de mogelijkheid van een termijn van 30 jaar gewezen, zie BAS.
Gebleken is, dat het zuidpoolijs water aantrekt, waardoor de zeespiegel op het Noordelijke halfrond daalt. Smelting van de Zuidpool zal dan ook voor een sterkere stijging van de zeespiegel op het Noordelijke halfrond zorgen...
Antarctica bevat 30 miljoen kubieke kilometer ijs, dat is gelijk aan 70 meter zeespiegel. 'Gelukkig' ligt een flink deel daarvan al onder zeeniveau... (bij het smelten van dit ijs vindt een forse uitzetting plaats).

Maar van 'geluk' is nauwelijks te spreken, zie dit rapport van het WWF - opgesteld door leidende wetenschappers - over de enorme gevolgen voor de hele wereld door het opwarmen van de poolgebieden.
Een rapport dat inmiddels (31-01-2010) alweer ingehaald is door de feiten:
die opwarming Het smelten van de toendra's gaat nóg sneller dan gedacht, en de effecten zijn nóg erger !

De kap van tropische regenwouden zorgt voor een enorme vrijlating van opgeslagen CO2 in de atmosfeer (Nature, 01-2013) en voor verdroging van nog meer gebieden. Bosbranden brengen massaal speciaal gevormde roetdeeltjes in de lucht, die een bijna twee maal zo hoog broeikaseffect blijken te geven als diesel - waar in de klimaatmodellen geen rekening mee is gehouden.

De recente zwartmaakcampagne van bepaalde rechtse media, die wetenschappers aanvallen, omdat ze niet helemaal correct resultaten naar de opwarming hebben weergegeven, is in dit licht te gek voor woorden...
Alsof de gletsjers en toendra's niet smelten... alsof Australië, Spanje en Afrika niet verzengen in de hitte en droogte en enorme bosbranden de natuur verder aantasten - daarnaast de regenval compleet verstoord is - en allerlei exotische planten en dieren ons land binnendringen...
terwijl iedereen dat kan waarnemen !
Deze mensen lijken alleen maar een excuus te zoeken om op hun verspillende en uitbuitende manier verwend verder te kunnen leven, zoals ze dat gewend zijn.
Vanuit deze denkwijze worden ook ad-hoc oplossingen bedacht: oceanen bemesten, chemicaliën uit vliegtuigen sproeien, CO2 opslaan onder de grond, en nu weer waterbelletjes (eventueel met nanodeeltjes) in oppervlaktewater bubbelen (waardoor het refelecterende vermogen van water toeneemt).

OZONLAAG EN JETSTROMEN
De klimaatproblematiek tast de voedselproductie steeds meer aan. Noord-West Europa wordt steeds natter, andere gebieden steeds droger. Heftige overstromingen wisselen langdurige droogteperiodes af.
Veel hiervan heeft te maken met de veranderde jetstromen op grote hoogte in de atmosfeer. Lee e.a. concluderen dat ozonlaag aantasting een grotere invloed heeft op de verplaatsing van de jetstroom rond het zuidelijk halfrond dan broeikasgassen. Daardoor worden grote gebieden steeds droger.

Ook de oceaanstromingen worden beïnvloed door opwarming. Het negatieve optreden van El Niño wordt erdoor verdubbeld (ook met o.a. droogte in Zuid Amerika als gevolg).

Het toenemende hongerprobleem door misoogsten kan alleen maar opgelost worden als we onze milieuvervuiling een halt toeroepen.

Records blijven gebroken worden: 2014 wordt het warmste jaar ooit gemeten, ook September was de warmste September ooit.
De zaken lopen steeds meer uit de klauwen. Bosbranden, droogte, stormen en overstromingen bepalen steeds meer het beeld van 2014.
Maar noodzakelijke omschakelingen blijven achterwege, omdat de gigantische economische kosten van vuile energie en milieuaantastingen niet meegerekend worden in de productiekosten

hitterecord
(NASA)

De wetenschap neigt ertoe om een nieuwe geologische periode te definiëren: het 'Anthropoceen' (officieel leven we nu nog in het Holoceen, dat 12.000 jaar geduurd heeft).


Nederland moet er rekening mee houden, dat de zeewaterstijging deze eeuw wel eens meer dan '3 meter' kan bedragen... afhankelijk van de snelheid waarmee het ijs zal gaan smelten.

Begin 2010 werd een veel nauwkeurigere kaart gepresenteerd van het reliëf in de oceaanbodems, waaruit bleek, dat de inschatting van de hoeveelheid water in de oceanen veel te hoog is. Toename van de hoeveelheid smeltwater van onderzees ijs heeft daarom een sterker effect op de zeespiegel (smeltend ijs zet uit).

Omdat alles in een steeds grotere stroomversnelling raakt, is meters stijging deze eeuw al binnen handbereik...
De zeedijken komen mogelijk in Utrecht, Oost-Brabant en Gelderland te liggen ! Zie hier. Maar dat is misschien te pessimistisch...

De gele gebieden hieronder liggen dan boven zeeniveau... maar de regio Nijmegen-Arnhem krijgt wel te maken met de rivierdelta's van Maas en Rijn...
Nijmegen als Nieuw Rotterdam ?
Het overgrote deel van de Nederlanders zal dan in vluchtelingenkampen in het verwoestijnde Duitsland zitten... het valt voor ze te hopen, dat ze dan niet in de hoek geschopt worden door politici a la Wilders...


Hier is een thema overzicht van Nature 12-2013 over problemen in kustgebieden.

Volgens dit artikel kan Nederland (of wat ervan over is) te maken krijgen met een reuzentsunami - door het afbreken een grote gletsjer in Groenland, die dan in zee glijdt - of door een vulkaanuitbarsting in IJsland.
Kernfysicus Gilbert Eggermont, expert op het gebied van nucleaire veiligheid en hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel waarschuwt: 'Een vulkaanuitbarsting op IJsland kan een grote tsunami veroorzaken. De Noordzee is een grote trechter, waar de golven steeds hoger worden. De centrales in Doel en Borssele liggen beide in een zeer kwetsbaar gebied. Ook wij moeten tsunami’s veel ernstiger nemen'. Zo een tsunami zal niet alleen een milieuramp (denk ook aan alle chemische industrie), maar ook een allesvernietigende catastrofe in onze kustgebieden betekenen.

KERNCENTRALES IN TSUNAMI GEBIED
kerncentrales
(INSC 2005)

Door het wegglijden van een ijsmassa van Groenland kan er mogelijk een vloedgolf van uiteindelijk 30 meter hoog of meer ontstaan. Die vloedgolf (er zit een enorme watermassa achter) stopt pas bij een landhoogte van 30 meter (Limburg, Twente).
Zie deze simulatie van een vergelijkbaar gevaar voor Amerika (waarbij golfhoogten van 30 meter bereikt worden - zonder 'trechtereffect').
Hoogtste tijd voor een tsunami waarschuwingssyteem - maar voor veel Nederlanders, Belgen, Britten, Denen en Duitsers zal iedere waarschuwing te laat zijn (en voor de rest van de wereld wordt het een ongekende milieuramp).


Andere wetenschappers (bijv prof James Lovelock) gaan nog veel verder, en vertellen dat de verwoesting van de natuur en verzuring van de zee het complete thermische evenwicht op onze planeet zal vernietigen.
Temperaturen zijn dan 60-100 graden celcius, waardoor er een soort Venus (en uiteindelijk Mars) zal ontstaan...

De huidige maatregelen gaan lang niet snel en ver genoeg.
De EU landen kunnen het niet eens worden over minimale milieumaatregelen in de ontwikkelingslanden, om deze ontwikkeling tegen te gaan. Internationaal beleid komt nauwelijks tot stand.
Ook hier zet de leidende politiek zichzelf weer buitenspel. Een politiek, die geleid wordt door 'onze' productie en consumptie, waar we blijkbaar geen fundamentele verandering in kunnen brengen.


Een andere theorie voorspelt juist het ontstaan van een nieuwe ijstijd, door het stoppen van de golfstroom of/en afnemende zonneactiviteit. Binnen 20 jaar zou zo een omslag voltooid zijn.

Onlangs is bekend geworden, dat in de laatste IJstijd de golfstroom inderdaad omgekeerd verliep (Negre e.a. 11-2010), waarmee de wetenschappelijke discussie hierover beslist is.

In dat geval zouden we moeten vluchten naar die gebieden, waaruit we nu steeds meer vluchtelingen weigeren...
of we dan nog wel zo welkom zijn daar ?
Maar voorlopig hoeven we hier nog niet bang voor te zijn - begin 2010 werd er nog geen snelheidsverandering in de golfstroom gemeten (de gletsjers in Groenland zorgen nog voor voldoende ijswateraanvoer).


SCIENCE FICTION

Nog meer verontrustends in dit kader is een oude voorspelling van de beroemde Nostradamus, in combinatie met moderne waarnemingen.
Volgens de enige grondige wetenschappelijke analyse van Nostradamus werk (volgens Discovery channel), zal in 2012 het 'kruis' van instellaire constellaties naar het middenpunt samenvallen met het 3D 'kruis' dat onze aarde vormt in haar banen rond de zon - tot een achtspakig 'karrewiel' - wat één keer in de 16000 jaar voorkomt.
Volgens zijn voorspelling zal er dan sprake zijn van enorme vloedgolven, waarbij het grootste deel van de beschaving verzwolgen zal worden.
Daarna zal er bovendien een 'vuurzee' onstaan in de resterende gebieden, die alles zou vernietigen.
Nostradamus is al vaker gebruikt voor doemscenario's... volgens de interpretaties die ik eerder gehoord heb, had de wereld al zeker twee keer vergaan moeten zijn.

Ook de Mayakalender, die stopt in 2012, wordt gebruikt door de ´doemvoorspellers´.
De Maya´s zelf zijn niet te spreken over deze interpretatie - zie hier.

Hiermee samenhangend is de huidige waarneming van verontrustend afnemende zonneactiviteit**, en afnemend noord-zuid aardmagnetisme.
Het afnemende zonnemagnetisme kan ervoor zorgen, dat gevaarlijke ruimtestraling en meteorieten niet meer afgebogen worden.
Het sterk afnemende Noord-Zuid magnetisme op aarde - in combinatie met dat van de zon - kan erop wijzen, dat er een magnetische omslag ophanden is, waarbij de Zuidpool opeens de Noordpool wordt...

12-16000* jaar geleden heeft er volgens sommigen een soortgelijke omslag/verschuiving plaatsgevonden.
Het gevolg was mogelijk, dat de aardplaten over elkaar gingen schuiven, en er enorme vloedgolven (en watervulkanen) ontstonden. Volgens vele bijbelaanhangers (die ook met meteorieten smijten) werden toen grote gebieden beneden de 1500m meter verzwolgen door de zee...
Dat is de overgeleverde legende van Atlantis, en de ark van Noach (die zich volgens de overlevering in het hooggebergte van Turkije bevindt)...

Wetenschappelijke onderbouwing hiervoor is niet of nauwelijks te vinden (wel voor een meteorietinslag).
* de geologische tijdsbepaling is aan discussie onderhevig, zie hier.

** die verontrustend afnemende zonne-activiteit lijkt voorlopig struktureel te worden: zie Kees de Jager (26-11-09), kan dat dus ook mogelijk zorgen voor een nieuwe ijstijd - en zal het broeikaseffect dat juist tegengaan ! (hoewel het de vraag is, wat er gebeurt als de zonnetemperatuur opeens weer toeneemt)
update 15-02-10: de zonne-activiteit lijkt weer toe te nemen: BBC 10-02-10.

Het meest recente verontrustende nieuws, is dat een nabije dwergster (in T Pyxidis) op het punt staat, supernova te worden, waardoor alle leven op aarde vernietigd zou worden.
Dat kan morgen gebeuren, of veel verder in de toekomst - want de massa van de dwergster is heel onzeker.
Misschien, dat er nog een soort enorme - en kostbare - afscherming (nanofolie*) gemaakt kan worden, als gezamelijk project van alle naties ?
* dergelijke folies zijn al ontwikkeld als uitvouwbare 'zonnespiegels' in de ruimte, maar het materiaal van zo een folie zou wel anders moeten zijn... waarin nanotechnologie een uitkomst kan betekenen...


Wie is er gek genoeg, om op basis hiervan binnen n paar jaar een moderne variant van de Ark van Noach te bouwen, die zelfvoorzienend is, een komplete zadenbank bevat, en bestand is tegen ruimtestraling, watergeweld en vuur ?* (hoe heeft Noach dat toch klaargespeeld in zo'n korte tijd ?)

* ik houd mijn gezin + aanhang aanbevolen als inzittenden, voor t geval dat :) ... moeten we er wel snel genoeg bij zijn...

 

UFO's als voorbeeld van geheimhouding door de politiek.

maar misschien willen onze (observerende/ lerende/antimaterie uit onweerswolken tankende ?) vrienden in de UFO's* ons wel redden als dat niet lukt... als je zoveel verder geestelijk ontwikkeld bent dan wij, moet je toch een stuk socialer zijn (of misschien juist niet ?)... en ons snel kunnen transporteren naar arken of opvangkampen.
* het bestaan van UFO's - beter gezegd 'vliegende schotels' - is eigenlijk onomstotelijk aangetoond door de vele gerapporteerde incidenten (ook uit betrouwbare bronnen). Er is zelfs met raketten op geschoten... niet het beste signaal... maar wel te begrijpen (als er geen - of niet goed - contact gezocht wordt). Zie deze ruimteopname uit een spaceshuttle (onlangs is aangetoond dat zich in onweerswolken antimaterie vormt - een hypothetische brandstofbron voor UFO's). Er zijn meer van dit soort opname's, de juistheid van de versies op internet kan niet makkelijk gecontroleerd worden en de meningen hierover verschillen sterk.


Het doet je carrière meestal geen goed, als je vertelt dat je UFO's gezien hebt - reden waarom vele piloten en waarnemers hun mond maar houden.
Sterker nog, zoals hieronder blijkt kun je nog veel meer in gevaar brengen.

Er zijn vele UFO sites te vinden die belachelijk overkomen. Zie bijv. Niburu - een site met veel info en ooggetuigenverslagen - maar een groot aantal bijdragen zijn haast religieus van karakter en niet serieus te nemen, of duidelijke nep.

Uit dit verslag blijkt ook een bewuste desinformatiecampagne van de USA, om onjuiste informatie over UFO's naar buiten te brengen - daarmee degenen die hier gebruik van maakten in een vals daglicht stellend.

Zie Ocean X

Bijvoorbeeld deze diepgaande video van de later (door de FBI) vermoorde marineofficier Milton Cooper, die de geheimhouding door de Amerikaanse overheid aan de kaak stelt, en rapporten openbaart.
De aanleiding daartoe was zijn waarneming van een UFO die uit de zee opsteeg, toen hij wacht hield op een onderzeeboot, zie hier (vanaf 6:30).

Of deze getuigenissen (09-2010, vervolg zie hier) van hoog opgeleide US officieren bij kernwapen-silo's over hun UFO waarnemeningen, met latere carrières bij bijv. Boeing.
Volstrekt geloofwaardige mensen....

Het meest complete verhaal wordt verteld door Dolan tijdens een congres in Amsterdam 2011.
Tijdens deze lange presentatie maakt hij de machtsstucturen en geheime geldstromen van biljarden dollars in de USA duidelijk, en toont aan dat er veel meer gaande is dan wij weten, en dat dit bewust verborgen wordt gehouden.
Getuigenissen passeren het revu, opname's. Een aantal hypothesen die hij maakt gaan ver - zoals die over ondergrondse steden, en reeds bestaande communicatie met 'aliens' - maar de grote lijn van zijn verhaal is stevig onderbouwd en gedocumenteerd.
In het laatste deel van zijn betoog gaat hij in op het bestaan van UFO's. Daarvoor gebruikt hij o.a. materiaal dat verzameld is door Jeff Challender, die de coverup operaties van NASA duidelijk maakt.

Een must-read voor iedereen die meer wil weten over de geheime maatschappij in de USA (en elders?).
Dat er biljarden hierin gestoken worden... gaat dat onze wereld redden?

Zie bijv. ook hier (massale waarneming in Asunción), hier (snel bewegende objecten bij een vliegbasis die alleen met de camera te zien waren) en hier (ooggetuigen uit een buurt in Australië). Er is veel meer serieus te nemen info te vinden.... naast allerlei desinformatie.

Een voor mij even betrouwbare bron is een wiskundige bekende van mij - wetenschappelijk medewerker (die weet wat een F15 is) - die samen met zijn vrouw lang geleden meemaakte, dat 's nachts in Duitsland een UFO even boven hun auto hing, alvorens weg te flitsen... een ervaring die zijn leven veranderde...


En wat te denken van miljoenen jaren oude resten van kunstmatig aluminium (een vorm van aluminium die in de ruimte voorkomt - niet op aarde) ? Zijn die door de mens gemaakt? Zie ook hier en hier over meer mysterieuze vondsten.

Er wordt steeds meer onderzocht, door duizenden onderzoekers. De bijna onmogelijke kunst is, om alle brokstukken samen te voegen, en om conclusies en consequenties te durven trekken.
Dat lijkt eigenlijk veel meer een uitdaging voor de overheid... niet voor de geheime diensten in de USA (en andere landen als Rusland) die nu naast de overheid regeren...


NIEUWS
Datum
{datum} {inhoud} 

PAGINA OVERZICHT