ALGEMENE INFO

Politiek en Machthebbers

Het is nu niet (altijd) direct zo, dat we bedónderd worden door de overheid, zoals hierboven al aangegeven.
De zaak licht veel genuanceerder, in een web van machtsverhoudingen, kennis en perceptie - en tegenstrijdige belangen die allemaal doorwerken in 'de werkelijkheid' zoals die persoonlijk ervaren wordt.

Wel is duidelijk, dat bij het bedrijfsleven het kortetermijn winststreven en groei voorop staan, in de survival of the 'fittest'.
Zoals hieronder toegelicht, is de VRIJE MARKT funest voor de maatschappij.

Funester nog is de dominatie van de speculanten in ons economische systeem, en de daaruit resulterende kapitaalsonttrekkingen (zie hieronder).
Peak-Debt - de financiele ineenstorting van dit syteem - is dichterbij dan 'peak-oil'.

In 2013 heeft de top 100 van de 'rijksten' op aarde 400 miljard extra vermogen verworven. Waar zou dat geld toch vandaan komen?

De overheid speelt vaak een dubieuze rol, door bepaalde informatie te negeren, of zelfs zèlf de aanzwengelaar te zijn tot die schadelijke activiteiten.
Of door een - op de langere termijn - minstens zo slechte 'oplossing' voor te schrijven bij een acute bedreiging. Zoals het 'verdunningsprincipe' toegepast op zowel de 3e, als de 4e dimensie, de tijd zal het leren... maar dan zijn de beslissingmakers van toen niet meer aanspreekbaar.
En of hun opvolgers in staat zijn, om van de geschiedenis te leren ? Meestal niet...

Al voorziet de wet hier niet in, dan kan er nog wel degelijk sprake zijn van een samenspanning tussen de overheid en een belangengroep, die schadelijk is voor het milieu en de gezondheid van de mens.
In criminologische theorieën wordt dit COLLUSIE genoemd: de overheid past regels aan - of regelt niet - in strijd met het algemeen belang, om een specifieke belangengroep van dienst te zijn.
Wetten worden niet overtreden - omdat die er simpelweg nog niet voor gemaakt zijn - maar van criminaliteit is dan wel degelijk sprake.

Er zijn veel manieren om te doden. Men kan iemand een mes in zijn buik steken, iemand het brood uit de mond stoten, iemand die ziek is niet behandelen, iemand in een krot stoppen, iemand zich dood laten werken, oorlog voeren enzovoort. Het merendeel van deze methoden is in ons land niet verboden - Bertold Brecht

'You cannot solve a problem with the same mindset that has created it' - Einstein


jules


Aan de andere kant, is er het tegenspel, personen, delen van overheden en organisaties die onderzoeken en controleren / actievoeren, publieke opinies, politieke partijen, die allemaal hun weerslag hebben - waardoor er wel degelijk sprake is van een soort verbeterde 'veiligheid' en een bijsturing van beleid.

Nieuwe kennis moet meer structureel aangeboden en verwerkt worden, en leiden tot vervolgen, dat lijkt duidelijk.
En geen POLITIEK gewicht moet hebben, maar een RATIONEEL : een nieuw inzicht mag niet genegeerd worden om het oude te handhaven, al is dat wel zo makkelijk, zie bijv BBC 120309 hierover.

Hoe het komt, dat de (heersende) politiek op een aantal gebieden zo'n korte termijn visie heeft, is voer voor psychologen en politicologen. Het hoofdmotief lijkt echter persoonlijk belang (positie) - een soort 'onmogelijkheid', om anders te handelen.... een gevangene zijn van de 'economische groei' (die voor een groot deel nodig is om speculaties op / onttrekkingen aan de aandelen en bedrijfskapitalen te financieren)
en een Kanjer wordt je het makkelijkste als je de macht van 'het geld' boven alles zet ... zèlfs boven de levensbelangen van je kinderen, en de kinderen daarvan (etc)...
Twee van die 'kanjers' zijn Rutte en Pechtolt, die daarom in 2012 mochten deelnemen aan de Bilderbergconferentie - een jaarlijkse bijeenkomst van de Rijksten der Aarde, waar de beslissingen worden genomen die buiten de parlementen om gaan. Waarom Samson en Roeme niet zijn uitgenodigd ?

topper

Een groot probleem is, naast gebrek aan kennis en overzicht, de dualistische rol van de politicus.
Aan de ene kant wordt van 'hem' een visie verwacht, een beleid dat uitstijgt boven directe belangen, daarvan afstand kan en moet nemen - in het langetermijn algeméén belang.
Aan de andere kant wordt hij vooral afgerekend (gekozen) op de kortetermijn economische groei en de direct zichtbare effecten van zijn beleid op de banen en salarissen.
En dwingt de politieke groep hem binnen afgepaalde grenzen.
en krijgt hij/zij mogelijk een lucratief commissariaat als er 'meegespeeld' wordt...
Dat werkt 'op safe spelen' in de hand. De oude, vertrouwde manieren gebruiken, daar is minder snel iets op aan te merken, iedereen doet het toch ? Dan speel je zonder risiko gewoon mee.....
Daarbij wordt de politicus in de praktijk blijkbaar gedwongen om met 'dubbele tong' te spreken: voor de eigen goegemeente de gewenste verhalen te vertellen, en daarnaast heel andere dingen te doen.

Er wordt nu - deels met valse argumenten en ondemocratische manieren- een 'oorlog tegen het terrorisme' verklaard, omdat onze maatschappij bedreigd wordt... De dreiging van de klimaatverandering en resulterende voedselcrisis is van een veel zwaarder kaliber (om er maar een te noemen) !
Het hele Westerse maatschappij loopt grote kans hierdoor verwoest zou worden... veel groter dan die vele miljarden kostende terroristendreiging.

Geld dat veel beter in ontwikkeling en klimaatverbetering gestoken had kunnen worden. Waardoor honger en ellende in Afrika en elders bestreden zou zijn.
Maar dat geld was dan niet maar de wapenindustrie gestroomd... (zie ook de film 'JFK' over de allesbepalende rol van het wapenindustrie-complex in de USA politiek).

Wat hebben Irak en Afghanistan ons opgeleverd? Irak is een bron van terrorisme geworden (door Saoedi-Arabi gefinancieerd met ons oliegeld). Afghanistan is weer helemaal het stenigende en corrupte oude liedje... met een opiumproductie als nooit tevoren.De grootste oorzaak van oorlog is toenemende ONGELIJKHEID, die leidt tot afkeer van de 'democratie', die dat veroorzaakt.
Ook in ons Nederland is dit inmiddels zorgwekkend, omdat onder het mom van 'vrije concurentie', de USA salarisnormen zijn overgenomen door leidinggevenden, en het 'snel uitknijpen' van de gewone burger/ werknemer financiëel beloond wordt - ook als dit ingaat tegen het langetermijn belang.
Konden die burgers aanvankelijk profiteren van de 'vrije markt', uiteindelijk verliezen ze inkomen, de winsten moet èrgens vandaan komen als de productiegroei stagneert...

Een enorm maatschappelijk probleem is het bestaan van 2 financiële markten naast elkaar.
De speculatie- en aandelenmarkt bepaalt de normale economische sector en teert daarop in. Wat de mensen steeds meer geld kost...
De Russische televisiezender RT (engels) heeft een scherpe kritische analyse hiervan (de 'Keiser Reports', bijv. over schaduwbankieren door multinationals en geld bijprinten).

Zo - terecht - uiterst scherp als deze zender is op economische machtspolitiek en ondemocratische tendensen in de USA, zo verhullend is ze dat over de schending van de mensenrechten in Rusland. Een leerzaam propaganda instrument...


Het speculeren met waardepapieren heeft vaak criminele trekken.
Denk bijvoorbeeld aan de recente handel in internationale EMISSIERECHTEN op de beurzen, waarmee vele miljarden maatschappelijk kapitaal (ons geld) zijn 'weggevloeid'... naar de zakken van enkelen.
Nauwelijks ergere rovers te bedenken... en ze gaan gewoon vrijuit.
Bedoeld als verbetering van het milieu, heeft ook dit 'vrije markt' principe er toe geleid, dat alleen de grote speculanten in die vrije markt er beter op worden.

Daarbij komt, dat er ook veel (belasting)kapitaal wegvloeit naar prestigeobjecten en 'nieuwe' systemen en goederen, terwijl 'oudere' kapitaalsgoederen vernietigd worden (vaak terwijl er nèt tevoren nog veel geld in is gestoken), tienduizenden rendabele bedrijven om speculatieve redenen door 'onze banken' gesloten worden...
en investeringen in 'oude verplichtingen' achterblijven of verdwijnen*, waardoor die duurder worden en/of uitgekleed raken - een enorme verborgen kostenverhoging voor de burgers.

* in het kader van de 'privatisering' heeft de overheid een deel van haar oorspronkelijke taken in de uitverkoop gedaan, en het verdiende geld in 'nieuwe taken' geïnvesteerd. In de semi-overheidsector is hetzelfde gebeurd - denk bijv. aan de overheveling van huizen van kleine woningcooperaties naar private 'stichtingen' met hun aparte goedbetaalde besturen en organisaties... ons geld.

De belastingen gaan niet omlaag, en de geprivatiseerde dienstverlening met haar veel hogere toenemende kosten (ook a.g.v. bedrijfssplitsingen en voortdurende overnames) moet apart door de burger betaald gaan worden.


Waardoor die burger steeds ontevredener wordt, omdat hij steeds meer zelf moet bijdragen aan o.a. gezondheidszorg en aan dienstverlening door de (semi)overheid... waarvan de besturen en directies net zoveel of meer geld graaien als die binnen (een groot deel van) het bedrijfsleven.

Het is nooit bewezen, dat 'Het Grote Graaien' goed is voor onze economie, de leiding die daaraan gegeven wordt.
Integendeel, deze manier van leidinggeven heeft juist (mede) de crisis veroorzaakt, doordat de kosten (in allerlei opzicht) te hoog opgelopen zijn.

Een sprekend voorbeeld van het graaien in de semi-overheidssector is het bestuur van de BLOEDBANK, afhankelijk van goedwillende onbetaalde burgers.
Een bestuur, dat alle kritiek op haar salarissen hooghartig afwijst - en als die kritiek uit de organisatie zelf komt, wordt de werknemer gemeld dat zij 'niet meer op haar plaats is in de organisatie' (zo heb ik uit 1e hand gehoord).
Toch kon de Bloedbank vroeger prima leiding gegeven worden zonder al die hoogbetaalde Heren en Dames.
Maar ja, nu is er opeens die 'marktwerking', waardoor deze 'bestuurders' anders elders zouden gaan werken tegen een hoger salaris (laat ze dat alsjeblieft proberen).


Dezelfde burger draait er weer voor op, als al die prestigeprojecten en uitknijpers de economie en en de leefomgeving vernietigen, en de kosten omhoog jagen.
Dié profiteurs kunnen verder genieten van het legale luxe leven - terwijl simpele criminelen, die maar een paar duizend euro stelen, in de gevangenis belanden...
hadden ze maar bedrijfseconomie moeten studeren !


BANKEN

'Laat mij het geld van een natie uitgeven en controleren, en het interesseert mij niet wie de wetten schrijft' (A M Rothschild).

De banken die met miljardensteun over onze ruggen overeind zijn gebleven, zijn grotendeels doorgegaan met hun asociale politiek en bonussen.
Juist dié banken, die de meeste steun ontvingen, betalen de hoogste salarissen en bonussen, en investeren het meeste in mensonvriendelijke beleggingen...
Zoals de ABN Amro, die bijna 17 miljard euro steun kreeg van de toenmalige minister Bos - waarom ? Een unieke kans om ABN Amro over te nemen, en er een fatsoenlijke bank van te maken. Ongeveer het bedrag, dat bezuinigd gaat worden door de regering in 2012.
Het kan nog gekker. De banken kunnen nu bijna zonder rente geld lenen van de ECB. En dat geld weer uitlenen aan Zuid-Europese landen tegen 10% rente.... zoals om de Spaanse voetballers en de corruptie te kunnen betalen...
Leningen waarvoor de EU (de burgers) garant staan. Kassa !

Na een korte rem, groeien de schulden in 2013 als nooit tevoren, en kunnen de banken weer helemaal hun gang gaan.

Nu is het signaal aan de banken: ga zo door, wij blijven jullie steunen. We zijn van jullie visie afhankelijk.

De Nederlandsche Bank speelt een dubieuze rol - is helemaal geen nationaal eigendom - en al helemaal niet onafhankelijk.
Feitelijk wordt deze bank bestuurd door machtige figuren uit het bedrijfsleven (zoals van Shell) en rechtse ex-politici.
In het buitenland is dit niet anders, zie bijv. dit artikel over de Deutsche Bank.
Toch spelen deze instituten een grote rol bij het bepalen van de richting die onze maatschappij uitgaat. Zonder enige democratische controle...
Zie ook de link hierboven over 'peak-debt' en ongelimiteerd geld bijdrukken (waar de EU zich nog aan weet te onttrekken, maar dat zal niet lang meer duren).
Het mondiale monetaire systeem staat op exploderen door het enorme geld bijdrukken in Japan en de USA...

waarmee de tientallen miljarden die wij hebben moeten bezuinigen om de banken overeind te houden weggegooid geld lijken...

SOCIAAL BANKIEREN

Uit een overzicht uit 2010 blijkt dat een aantal banken de investeringen in de wapenindustrie hebben laten vallen (ING, Fortis en Aegon niet), en deels meer aandacht aan sociale en natuurlijke omstandigheden zijn gaan schenken.

De banken die er in alle opzichten in goede zin uitspringen zijn de ASN en Triodos, die geen premie/ profiteercultuur of woekerhypotheken kennen.

Van Lanschot bankiers springen er in alle opzichten negatief uit met hun investeringsbeleid.

Net zoals veel PENSIOENFONDSEN.
Pensioenfondsen kunnen compleet hun eigen gang gaan, en velen investeren in slavenarbeid, mens- en milieuvernietiging.
De leidinggevenden bij die bedrijven als PGGM, SHELL, SPIV en DSM kunnen zich nog steeds niet aanpassen aan de sociale wensen die hierover leven, zie bijv. VBDO, 22-01-10 hierover. Dat hebben ze overigens nooit gekund - deze bestuurders hebben een blinde vlek voor duurzaamheid en milieu en blinken vooral uit in asociaal denken.... maar bepalen wel onze maatschappij....

Een voorbeeld is PGGM, dat investeert in de kopermijnen van FREEPORT uit de USA, die al decennia lang de bevolking en natuur in Indonesië doodziek maken met chemisch afval. Mensen gaan er zelfs acuut dood, als ze wormen uit de mangrovebossen eten (een inheemse gewoonte).
De schade is niet te overzien, en wordt nog steeds groter.
Manager Alders (ex-minister) van PGGM (2010): 'in gesprekken hierover met Freeport dragen we bij aan een positief beleid'.
Wie heeft die man daar benoemd ?


OVERSTAPPEN is de enige goede zet, die consumenten kunnen ondernemen.

Zowel bij de ASN als Triodos zijn - naast spaarrekeningen - inmiddels ook betaalrekeningen mogelijk.
Deze banken hadden geen overheidssteun nodig tijdens de bankcrisis, zijn niet verantwoordelijk zijn voor de schulden waarmee wij nu opgezadeld zitten.
Dit in schril contrast met de andere banken, waar het Grote Graaien inmiddels weer is begonnen. Die zullen nooit veranderen...

Bij pensioenfondsen is overstappen niet mogelijk. De overheid zal daarom richtlijnen moeten opstellen, die overeenstemmen met het algemeen belang.
In een aantal andere EU landen bestaan al dergelijke richtlijnen.
Maar ja... als die overheid vooral bestaat uit minister Alders type's...
waar blijft dan de verantwoordelijkheid? En wie vraagt daar om ???Juist de vernieuwing, het verwerken van andere inzichten, het snel om kunnen schakelen, durven speculeren (maar niet met de volksgezondheid of met conservatieve aandelen), leidt uiteindelijk tot maatschappelijke en economische groei en verbetering van de leefomstandigheden...
Als politicus van een klein land heb je het extra moeilijk. De president van de USA kan in z'n eentje de hele wereld op z'n kop zetten... (ook letterlijk, met het wapensysteem 'HAARP').

top

NIEUWS
Datum
{datum} {inhoud} 

PAGINA OVERZICHT