p

 

ALGEMENE INFO

Pesticiden en Genetische Manipulatie

PESTICIDEN

Behalve wetgeving en normen* bestaan er convenanten - afspraken tussen producenten, overheden en belangenorganisaties. Zo hebben de Nederlandse boeren- en milieuorganisaties de afgelopen jaren afgesproken, de moeilijk afbreekbare, meest gevaarlijke, pesticiden te vervangen door nauwelijks schadelijke alternatieven.
Een grote stap vooruit, maar de belasting met deze stoffen is door de hele wereld verspreid en onaanvaardbaar!
Bovendien blijkt dit niet altijd de introductie van nieuwe, schadelijke insecticiden te voorkomen, zoals het DDT-achtige Pyriproxyfen en Fenazaquin.

Helaas is het convenant in 2008-2009 waardeloos geworden, doordat er veel meer vergif is gebruikt, en de zeer schadelijke neonicotinoiden (zoals Imidacloprid) zijn geïntroduceerd.

Deze nieuwe generatie pesticiden zijn niet óp de plant maar ín de plant actief. Ze worden via de plantenwortels opgenomen en komen zo in bladeren, pollen en vruchten terecht. Het zenuwstelsel van bijen blijkt hierdoor aangetast te raken (zie hieronder). Hoe het met mensen zit ? Om pollenallergie van te krijgen...

Belastingen met pesticiden met dichloorfenolen leiden tot een veel grotere kans op voedselallergieën (Jerschow e.a. 2012). Dichloorfenolen worden algemeen toegepast in herbiciden (2,4-D) - en ontstaan ook bij de ontsmetting van drinkwater en als reactieproduct van triclosan met uv straling. Op en in bespoten fruit en groenten worden dichloorfenolen teruggevonden.
Een voorbeeld te meer van de gevolgen van de belasting met schadelijke stoffen voor het metabolisme van de mens.

Januari 2012 maakt Europol bekend, dat tot 25% van de verkochte pesticiden illegaal is, en verboden stoffen bevat. Deze worden verkocht in valse verpakkingen. De meeste van deze pesticiden worden geproduceerd in China, en via Russische ondernemingen doorverkocht naar de EU.
Een woordvoerder van de Russische industrie schat dat 15-30% van het totale gebruik dit soort levensgevaarlijke rotzooi omvat, en dat de wereldwijde handel hierin op alle fronten vergelijkbaar is met die van harddrugs.

* zoals wel vaker te zien is, worden normen omzeild door wel 15 verschillende pesticiden toe te passen - allemaal apart onder de schadelijkheidnorm... Hierover bestaat onderzoek - dus geen wetgeving. Terwijl deze cocktail waarschijnlijk nog schadelijker is...

Het zeer schadelijke Toxaphene - hier al lang verboden - wordt nog steeds door onze multinationals geproduceerd voor de 3e Wereld - de mensen daar tellen niet zo mee...
In dezelfde 3e Wereld wordt ook nog steeds DDT ingezet. Ook verspreidt DDT zich nog steeds meer over de wereld, doordat het niet afbreekbaar is.
Ook het gebruik van Dicofol, gemaakt uit DDT, is in veel landen nog steeds toegestaan (niet in Nederland).

Zeer gevaarlijke gebruikte middelen of middelen die regelmatig veel te veel gebruikt worden zijn o.a.: Bifenthrin, Bitertanol, Captan, Carbendazim, Carbofuran, Chlorthalonil, Cyfluthrin, Deltamethrin, Dimethoate, Imazalil, Lambda Cyhalothrin, Methiocarb, Pirimicarb, Prochloraz, Procymidone, Pyraclostrobin, Tebufenpyrad, Tebuconazole, Thiacloprid, Thiophanate-Methyl, Tolylfluanid en Triadimefon (Weet Wat Je Eet 2013).


Augustus 2010 raakt bekend, dat boeren in agrarisch gebied - die veel aan pesticiden worden blootgeteld - een veel hogere kans hebben op kinderen met ADHD dan anderen. Met name blootstelling tijdens de zwangerschap leidt tot extreme aantastingen van het kind (ook in motorische en leervaardigheden).
Wat weer eens de relatie tussen giftige stoffen en hersenaantasting duidelijk maakt (zie Aantastingen).

De boeren denken, dat ze gebaat zijn met pesticiden, maar het is dus maar de vraag, of dat zo is...
Denk bijv. ook aan de vernietiging van de bijenvolken door pesticiden, die als gevolg heeft, dat gewassen niet meer bevrucht kunnen worden.
Ook bij boeren, die dat gif niet gebruiken.

Sinds ruim 10 jaar is het praktijk geworden om plantzaad (zoals van mais en zonnebloemen) te impregneren met insecticiden ('Gaucho'). Dit blijkt nu een oorzaak van enorme bijensterfte in de USA te zijn (ScienceDailey 2012). Ook in de EU is dit gifzaad normale praktijk.
In een Canadese vervolgstudie uit 2013 blijken de gevolgen voor de bijen steeds ernstiger te worden. Per jaar neemt de populatie met 10% af.

bijendood

Hoofdverantwoordelijken voor die bijensterfte zijn neonicotinoiden, clothianidine en thiamethoxam. De laatste twee zijn zeer moeilijk afbreekbaar en blijven jarenlang in de bodem aanwezig.
Vanaf 2004 is de toelating ingrijpend verruimd door 'het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden'. Een zeer slechte ontwikkeling. Zie Bijensterfte.nl hierover.

Januari 2012 heeft de EFSA neonicotinoiden als 'onacceptabel gevaar' voor bijen geclassificeerd bij bloeiende gewassen. Daarbij is niet eens gekeken naar vlinderpopulaties, solitaire bijen en hommels, zweefvliegen of motten - honingbijen vormen maar 10% van de pollengebruikers... in die populaties zijn nog extremere aantastingen gebleken dan bij bijen.
Als gevolg hiervan is er in de EU voor 2 jaar een moratorium ingesteld voor deze pesticiden. Elders in de wereld nog niet.

Jammer , dat er niet meer inhoúdelijk met dit onderwerp omgesprongen wordt.
Een 90% reductie van de 7 meest verdachte bestrijdingsmiddelen - zoals paraquat en imidacloprid, neonicotinoiden, clothianidine en thiamethoxam - zònder reductie van de overige, bereikt veel positiever effect dan een algemene 50% reductie.

Ook VOGELS zijn de dupe. Vogels eten de zaden die behandeld zijn met neonicotinoiden. Mineau & Palmer (MNN 03-2013) constateren dat één enkel behandeld maiskorreltje een kleine vogel al kan doden. Ook zijn ze zeer verontrust over de vervuiling van het grond- en oppervlaktewater door deze pesticiden, die alle leven aantasten.
Net als WATERORGANISMEN. Het blijkt nu dat langdurige blootstelling aan lage concentraties van deze vergiffen zeer schadelijk is (ScienceDaily 05-2013).

De combinatie van neonicotinoiden met het gif 'coumaphos', dat gebruikt wordt in bijenkorven om de varoamijt te bestrijden, is helemaal funest voor bijen (Wright & Williamson 03-2013).

Binnen de sinds 1 april 2012 officiëel geworden 'Codex Alimentarius' zijn natuurlijke bestrijdingsmiddelen zoals o.m. toegepast in de biologische landbouw, feitelijk onmogelijk geworden. Onder andere omdat er te weinig kostbaar dubieus 'wetenschappelijk onderzoek' naar gedaan is.
Natuurvriendelijke 'bestrijdingsmiddelen' - zoals melkzure producten - die gericht zijn op een natuurlijk evenwicht zijn dan opeens crimineel. Een in beginsel positief lijkende Codex blijkt een hel voor degenen die geloven in duurzaamheid en natuurlijke oplossingen.

Zo veroorzaakt het gif van de multinationals, dat hun zaadloze GM gewassen de markt veroveren - want voor die gewassen zijn geen bijen nodig !
Dat hun producten ook steeds minder goed produceren (omdat vraatinsecten en andere organismen zich blijken aan te passen), ecosystemen vernietigd worden en andere produktiewijzen onmogelijk gemaakt, lijkt eerder een pré te zijn in beperkte denken van deze instituten.
Die nauwelijks tegenwicht krijgen.

Integendeel: deze moderne oligarchen bereiden hun netwerken steeds meer uit en werken samen met andere industriële giganten - zoals Cargill, de beruchte Makhteshim en ChemChina - en laten vele regeringen naar hun pijpen dansen.


15 februari 2013 komt in het nieuws dat de GM maïs in Latijs Amerika de bijenvolken daar afslacht.
Alle bijenkolonies in de nabijheid van die maïsvelden sterven uit, en de giftige maïspollen verspreiden zich steeds meer in het milieu.
De bijenhouders raken hun bestaansbron kwijt - en de natuur gaat naar de knoppen.
Vlak daarvoor was al in het nieuws gekomen dat deze maïs bij ons kanker en groeistoornissen lijkt te veroorzaken (zie hieronder).
Met dank aan Monsanto en onze kortzichtige beleidsbepalers.

gm_mais


GENETISCHE MANIPULATIE

Multinationals als Monsanto, BASF/BAYER en Syngenta ontwikkelen genetisch gemanipuleerde, deels zaadloze gewassen, die resistent zijn tegen het gif (zoals Roundup) dat ze produceren.
Zo kunnen ze zowel hun zaadloze gewasssen, als hun vergif verkopen.

Daarnaast ontwikkelen ze gewassen, waarin genen van micro-organismen of dieren ingebouwd worden.
Met de bedoeling, dat deze gewassen zelf gifstoffen produceren tegen allerlei insecten of andere plagen, waardoor ze minder snel aangetast raken.
Dat klinkt heel edel, maar de gevolgen blijken in de praktijk desastreus (hieronder worden een aantal voorbeelden besproken).

Dat het inzicht in die desastreuze gevolgen er niet is heeft veel te maken met commerciële belangen. Het hoofddoel van de multinationals is, veel geld te verdienen en de markt te veroveren.
De verplichte onderzoeken naar de voor- en nadelen van dit soort gewassen (die de producent zelf uitvoert) richten zich dan uiteraard op de voordelen. Onderzoeksresultaten die daarbij toevallig nadelen aan het licht brengen worden geheim gehouden - zo wijst de praktijk in ieder geval uit bij Monsanto.


HET DENKEN OVER GM

Het is enorm gecompliceerd om alle gevolgen van GM voor het ecosysteem in kaart te brengen. Helaas zijn de beleidsbepalers hiervan onvoldoende doordrongen, en laten ze zich overtuigen door economische en wetenschappelijke belangengroepen.
Onwelvallige geluiden uit allerlei hoeken worden daarbij arrogant genegeerd of afgedaan uit eigenbelang. Ook de gefundeerde geluiden uit wetenschappelijke hoek.

Onze minister Verburg snoerde tijdens de internationale conferentie over het beleid t.a.v. genetische manipulatie maatschappelijke organisaties de mond, en weigerde kritische tegenstanders en getuigen uit Zuid-Amerika toe te laten op de conferentie (die wilden spreken over de negatieve ervaringen daar).
Het enige doel van die conferentie leek, genetische manipulatie erdoor te jagen hier - omdat de EU anders 'achter zou blijven' bij de rest van de wereld !
Politici die zichzelf in de jas van alleswetende wetenschappers steken... gedoemd om te mislukken in de knoop van hun hun belangenverstregeling.
Dezelfde knoop, waarin ook de meeste van hun 'wetenschappelijke adviseurs' zich bevinden.

Kritische wetenschappers (zoals de professoren Lucas Reijnders en Willem van Genugten) kunnen zich wel uiten, maar tellen uiteindelijk niet mee, omdat de achterstaande industrie en internationale druk de doorslag geven in de politieke besluitvorming, en niet het principiële welzijn van de burgers.

Veel mensen laten zich hierdoor overtuigen, want het 'gezag' van al die wetenschappers en politici is groot. Mede omdat dit gedaan wordt vanuit een heilig geloof in 'de wetenschap', en de gedachte dat wij de natuur kunnen beheersen.
Een maar al te herkenbare menselijke eigenschap - die overigens ook vaak heerst bij critici. Het is heel moeilijk voor mensen om hun eigen beperktheid te erkennen en te proberen daar overheen te stappen door zoveel mogelijk onbevooroordeeld kennis te nemen van de wereld om hun heen.

Een treffend voorbeeld daarvan is een commentaar van Arnold Grunberg - toch een erkend criticus van bevooroordeeldheid, die echter niet in staat blijkt zijn eigen vooroordelen te herkennen.
In De Volkskrant van 25 augustus 2011 benoemt hij de tegenstanders van genetische manipulatie in de landbouw als aanhangers van 'het vierkante wiel'... als religieuze fundamentalisten die niet weten waar ze het over hebben.
Beter kon hij de positie van de doordrammers van GM niet illustreren.


GM WETENSCHAPPERS MAKEN KORTE METTEN MET GM CLAIMS

In een rapport van genetische wetenschappers van het Londense King College wordt geconcludeerd dat genetische gewas technologie 'fundamenteel ondeugdelijk' is en 'wetenschappelijk bewezen risico's voor mens en dier' vormt.

Alle claims van de genetische industrie worden in dit rapport ontrafeld en te kijk gesteld:

• Er is geen wetenschappelijk bewijs dat genetisch gemodificeerde gewassen veilig zijn - vooral wanneer met de standpunten van de wetenschappelijke gemeenschap, onafhankelijk van de GM-industrie, rekening wordt gehouden

• Bij toxicologische studies bij proefdieren en vee zijn onverwachte schadelijke effecten van een dieet met genetisch gemodificeerde gewassen, waaronder stoornissen in lever-en nierfunctie, geconstateerd

• De meeste studies inzake diervoeders van GM-gewassen zijn op korte termijn (op lange termijn en meerdere generaties studies zijn nodig om te zien of zich een ernstige ziekte ontwikkelt vanaf de toxiciteit waargenomen bij korte termijn studies)

• Het ontbreken van lange termijn veiligheidsstudies onthult de tekortkomingen van de regelgeving - het zwakste in de VS, maar ook te weinig in Europa om de consument te beschermen

• genetisch gemodificeerde gewassen blijken niet in staat om de intrinsieke opbrengst van gewassen te verhogen ondanks de beweringen dat ze 'de wereld kunnen voeden'

• De meerderheid van genetisch gemodificeerde gewassen zijn voor de handel op grote schaal voor de rijke landen - en dus niet voor de bevolking in de ontwikkelingslanden

• genetisch gemodificeerde gewassen hebben geleid tot een toegenomen gebruik van pesticiden, niet een vermindering zoals beloofd door de biotech-industrie en haar aanhangers

• De agrochemische en GM industrie (vaak eenzelfde) hebben nog giftiger herbiciden te ontwikkelen - recent tegen onkruid

• GM bt insecticide gewassen - aangepast om bestand te zijn tegen schadelijke insecten - wordt aangevallen door secundaire plagen, waaruit blijkt dat GM BT technologie niet duurzaam isGM BLIJKT EEN RAMP IN DE PRAKTIJK

In Zuid Amerika wordt massaal regenwoud gekapt t.b.v. GM sojateelt in combinatie met Roundup als bestrijdingsmiddel. Die soja wordt gebruikt voor onze veeteelt (vleesconsumptie) - in 2011 importeerde de EU 30 miljoen ton genetisch gemanipuleerd veevoer.
In 2010 zijn zeer verontrustende rapporten over Roundup en ander glyfosaten (zoals 'Super Strength Glyphosate' van Bayer) verschenen.
In Argentinië is in gebieden met hoog Roundup gebruik een drie maal hogere sterfte aan KANKER onder kinderen, en een vier maal hoger aantal MISVORMINGEN bij baby's geconstateerd.
Wetenschappers en activisten, die dit onder de aandacht brengen, worden geterroriseerd, zie Ecologist, 11-2010.

Clair e.a. publiceerden in 2012 een onderzoek naar de effecten van lage dosis Roundup. Zelfs een zeer lage dosis bleek te leiden tot ONVRUCHTBAARHEID bij mannen, terwijl iets hogere doses dat al binnen 48 uur deden, zie hier.

Een studie uit 2014 maakt duidelijk, dat Roundup verantwoordelijk lijkt te zijn voor wereldwijd gerapporteerde uitbraken van FATALE NIERZIEKTE bij de agrarische bevolking. Na alle factoren bekeken te hebben, bleef alleen Roundup (glyfosaat) over als veroorzaker van deze nieuwe epidemie (RT 2014).
In een aantal Zuid Amerikaanse landen zorgt deze aantasting voor meer doden dan diabetes, AIDS en leukemie samen.

Augustus 2010: GM koolzaad blijkt het natuurlijke koolzaad in de USA GEHEEL te verdringen.
80% van het wilde koolzaad bevat inmiddels GM materiaal. Omdat deze planten speciaal gemaakt zijn om bestand te zijn tegen bestrijdingsmiddelen als Roundup, zijn ze niet te bestrijden.
Overdracht van deze genen op onkruid zal ervoor zorgen, dat onkruid niet meer te bestrijden is. De genen in het koolzaad blijken overdraagbaar op minstens 40 onkruidsoorten (en vanuit die soorten misschien weer op andere). Dat geldt ook voor giftig onkruid als Sint Jacobskruid, dat ook in Nederland een steeds grotere bedreiging vormt voor de veeteelt (wat hierdoor alleen maar erger wordt).
Sagers en Schäfer melden, dat dit een WERELDWIJD en ONOPLOSBAAR probleem in de landbouw (en natuur) wordt.

Juni 2010: de GM maïs NK603 heeft zich verspreid over Duitsland door een 'fout' van de verkoper. Als de maïs niet binnen een maand wordt omgeploegd, verspreiden de zaden zich verder in het milieu. Waarschijnlijk gebeurt dit niet (op alle velden).... zie BBC 070610.

Maart 2010 presenteerde een stralende Barosso het 'unanieme' EU commissie-besluit, de zeer gevaarlijke gentechaardappel 'Amflora' van BASF toe te laten. Veel lidstaten zien dit totaal niet zitten.
Nederland wel, samen met 3 andere landen... dankzij onze ondemocratische minister Verburg zitten we nu opgescheept met wéér een enorme bedreiging:
Amflora draagt een gen, dat resistentie geeft tegen 'Kanamycine' en 'Neomycine'.
Met name Kanamycine is het belangrijkste antibioticum, dat de medische wereld nog achter de hand heeft tegen multiresistente bacteriën.
De Wereld Gezondheids Organisatie en de EMEA (European Medicines Agency) hebben een negatief advies over Amflora gegeven.
De EFSA - Europese Voedsel Veiligheids Autoriteit - heeft desondanks het groene licht gegeven voor de toelating, zonder met inhoudelijk overtuigende argumenten te komen.
In 2012 is BASF gestart met veldproeven met GM aardappels in Gelderland, Noord Brabant en Drenthe. Vrijwel zeker zal hierbij kruisbesmetting plaatsvinden met normale aardappels (insecten en stormwind houd je niet tegen).


De overbodigheid van GM gewassen wordt weer eens te meer duidelijk uit een onderzoek door een afdeling van van het Amerikaanse Ministerie van Landbouw (PSE 2011).
GM gewassen blijken geen betere oogsten op te leveren (het meest gebruikte argument door bepalende politici), en zorgen voor aangepaste parasieten... waardoor er steeds meer en zwaardere bestrijdingsmiddelen toegepast gaan worden. Het meest extreem is dit momenteel het geval bij Bt katoen in India en China, waar dit een enorm probleem is geworden. De soorten Bt11 (katoen), MON810 en MON176 bevatten genen van een bacterie, die giftige stoffen produceren, die in het milieu - en op ons bord - terecht komen (53).

HET VOORBEELD VAN INDIA

In India is massaal 'Bt-katoen' geïntroduceerd, dat een gen heeft gekregen dat rupsen om zeep helpt (net als bij GM mais).
Deze rupsen blijken hiertegen nu resistent te worden.
Ook blijkt deze katoen niet bestand tegen andere insecten, waardoor er nu opeens allerlei andere insecten een plaag vormen, die tevoren afwezig waren (zoals de wolluis). Hierdoor moeten er weer meer bestrijdingsmiddelen toegepast worden.
Daarbij is er opeens een plantenziekte (‘Lalya’), die hele oogsten vernietigt.
Navdanya (2009) contateert, dat Bt-katoen de bodemflora en fauna aantast,
het bufferingsvermogen van de bodem daardoor achteruit gaat, en de opname van voedingsstoffen door gewassen vermindert.
Uiteindelijk zullen er dode en uitgedroogde bodems overblijven.
In India is het gebruikelijk om schapen te laten grazen van de overgebleven katoenplanten na de katoenoogst. De schapen blijken echter te sterven als ze van Bt planten eten. Zie ISIS 2010 .

In de USA is nu een BT variant van zoete mais (consumptiemais) door Monsanto op de markt gebracht. Totaal overbodig en ondanks heftige protesten. De grootste supermarktketen daar - Wal-Mart - ondersteunt Monsanto (dezelfde economische belangengroep, die onze toekomst wil bepalen - ongeacht wat we zelf willen).

Omdat plantenpesten resistent raken tegen GM gewassen worden nu multi-toxine Bt gewassen ontwikkeld. Het blijkt dat deze hun belofte niet waar kunnen maken (UA News 03-2013)

Zonder problemen heeft Latijns Amerika 'INTACTA RR2 PRO' van Monsanto geïntroduceerd. En de EU heeft razendsnel de import daarvan goedgekeurd. Onafhankelijk onderzoek naar deze nieuwe soja variant is er niet, net zo min als bij de introductie andere GM gewassen. Terwijl er zoveel wetenschappelijk gefundeerde kritiek op GM gewassen is laat de EU dit zomaar gebeuren... waarom doet de EU dit?
Intacta RR2 Pro is een combinatie van de oude Round Up resistente soja met Bt techniek. De sojaboon maakt zelf vergif tegen een wormsoort... gevolgen op lange termijn onbekend.

De manier waarop dit nieuwe gewas is geïntroduceerd maakt duidelijk dat 'Monasanto' de wereld naar haar hand zet. En laat de machteloosheid van de EU zien. Alleen China heeft nog geen goedkeuring gegeven, en kan Intacta RR2 nog tegenhouden...

Oktober 2013: De EU heeft besloten, om de maisvariant '1507' (Herculex) toe te laten. Deze variant is van het hierboven besproken Bt type, dat eigen gif aanmaakt tegen insecten. De gevolgen van verspreiding van dit gifproducerende gen (zoals op nuttige insecten) zijn totaal onduidelijk. Net zomin als de lange termijn gevolgen van het gebruik van deze gifplant op gezondheid van mens, vee en bodemleven.

STEEDS STERKER VERGIF NODIG

In de USA blijkt de resistentie tegen Roundup enorm toegenomen, waardoor veel hogere doses gespoten moeten worden. Onkruid in de GM mais en sojavelden wordt een onoverkomelijk probleem.

Dow - een concurent van Monsanto - heeft het antwoord al klaar: een ander GM gewas, dat resistent is tegen een andere pesticide. Een pesticide, 2-4D, die minstens zo gevaarlijk is voor het milieu en de gezondheid. En die ook gebruikt kan worden op Monsantogewassen.
2-4D bestaat in een aantal varianten, waarvan sommige extreem toxisch.
Alle varianten komen in het drinkwater terecht (ze dringen veel sneller door de bodem dan andere pesticiden), en zijn zenuwaantastend en DNA beschadigend in ons lichaam. Ook blijken ze funest voor bijenvolken (zie factsheet).

Uit een rapport van Benbrook (ESE 10-2012) wordt duidelijk dat het gebruik van vergif bij GM gewassen enorm is toegenomen sinds 2000. Er worden steeds sterkere 'vergifcocktails' toegepast.
De toename bedraagt momenteel 25% per jaar! Door de introductie van 2-4D zal daar nog eens 50% extra bijkomen.

GM DIEREN

De nieuwste ontwikkeling is, om GM insecten in te zetten bij het bestrijden van plagen. Deze insecten krijgen een 'zelfmoordgen' ingebouwd, dat ze overdragen op wilde exemplaren, waardoor de nakomelingen vroegtijdig sterven.
Het lijkt weer eens ideaal, maar de gevolgen van het verspreiden van dit gen in het milieu zijn zwaar onvoldoende in kaart gebracht.
Wat gebeurt er met de restanten van de dode dieren, en met dieren die deze insecten opeten? Kan dit gen in de mens techt komen, wat zijn de gevolgen?
Zie MailOnline hierover.

Ook dieren die bestemd zijn voor menselijke consumptie worden bewerkt met GM technieken. De politieke besluitvorming in de EU hierover gebeurd totaal ondemocratisch. Van varkens en vis tot insecten... alles wordt mogelijk gemaakt zonder goede wetenschappelijke risico analyse en democratisch proces... (PSE -4-2013).

Nu nog de nano-robot organismen... dan is het doemscenario kompleet.

Wat voor een democratie is de EU?


ZIEK VAN GM VOEDING

Seralini laat zien, dat dieren die leven op GM voeding binnen een jaar lever- en nieraantasting ontwikkelen. Niet alleen slecht nieuws voor de boeren, die afhankelijk zijn van dit soort voer, maar ook voor de argeloze consument... gezondheidsrisico's van GM voeding zijn zwaar onvoldoende geëvalueerd.
Uiteraard is het rapport al meteen zwaar aangevallen, ook door de EFSA - maar in zijn antwoord op die kritiek maakt Seralini duidelijk, dat dit het diepgaandste en meest serieuze onderzoek is, ooit gedaan naar de gevolgen van GMO voeding (Reuters, 09-12).
Zie ook dit fundamentele commentaar van prof. Heineman, dat duidelijk maakt dat Seralini wetenschappelijk gelijk heeft. Meer vooraanstaande wetenschappers hebben zich achter Seralini geschaard. Inmiddels is er een nieuwe website hierover geopend (inmiddels heeft de hoofdredacteur van 'Food and Chemical Toxicology Journal' onder zware pressie aan Seralini gevraagd om het artikel terug te trekken.

Geruchtmakend zijn de ervaringen van een grote varkensboer met GM voeding. Hij constateerde misvormingen en meer zieke en dode dieren: "When using GM feed I saw symptoms of bloat, stomach ulcers, high rates of diarrhoea, pigs born with the deformities ... but when I switched [to non GM feed] these problems went away, some within a matter of days." (The Ecologist 28-11-13)
Ook Carman e.a. 2013 constateren sterke afwijkingen bij varkens die met GM voer gevoed worden (bijna drie maal zoveel ernstige maagontsteking).

Hoe het met mensen zit? Ik zou het risico maar niet nemen... maar het wordt ons opgedrongen - door de Europese Commissie, de Nederlandse, Engelse en Spaanse overheid - en mede door het komende vrijhandelsverdrag met de USA? Monsanto rules!

GM TARWE

Experts in biotechnologie waarschuwen dat de komende GM tarwe levensgevaarlijk voor ons is.
Deze tarwe is bewerkt om bepaalde genen permanent het zwijgen op te leggen - met zogenaamd 'dsRNA'.
Mensen hebben een vergelijkbaar gen - GBE - dat van levensbelang is voor de energiehuishouding. Kinderen die dit gen ontberen worden niet ouder dan 5 jaar... volwassenen met slecht functionerende GBE genen hebben onder andere zenuw- en motorische aantastingen en versnelde genetische aftakeling.


Ernesto Spruyt merkt op Foodlog op, dat die 'wetenschappelijke' aanvallen op Seralini een gecoördineerde actie lijken. Om meteen al enkele uren na het verschijnen van het rapport van verschillende kanten met uitgebreide reacties te komen is onmogelijk. Onthoud de namen van die critici....

Spruyt gaat punt voor punt in op die aanvallen, ontrafelt ze, en maakt duidelijk dat het onderzoek van Seralini wel en degelijk zeer betrouwbaar is - betrouwbaarder dan de onderzoeken daarvóór, die geleid hebben tot De Toelating (57).


BOEREN

Boeren worden door deze ontwikkelingen compleet van afhankelijk van producten van enkele producenten.
De multinationals willen ieder jaar klinkende resultaten, en door de toenemende afhankelijkheid van hun producten, zullen de prijzen onvermijdelijk fors stijgen.
Telen van zaadloze gewassen is duurder, dan het telen van gewassen met gratis eigen zaad (met hulp van de bijen). Dat moet gecompenseerd worden door hogere oogsten.

De natuurlijke soortenvariatie raakt verloren, traditionele gewasverbetering raakt op de achtergrond en complete ecosystemen worden aangetast.
De aantasting van de bijenpopulaties zorgt voor nog veel meer ecologische problemen. Bijen kunnen niet bestaan in gebieden met GM gewassen.
Dat zorgt er ook voor dat ook de onafhankelijke boeren niet meer een fatsoenlijk inkomen kunnen verwerven zonder GM gewassen.

De toenemende invloed van de multinationals veroorzaakt , dat die 'kleinere' boeren uiteindelijk het loodje zullen leggen (zie de ontwikkelingen in Zuid-Amerika). Door de aanleg van grootschalige plantages verdwijnt de sociale dorpsstructuur en degraderen boeren tot onderbetaalde landarbeiders

Beursgenoteerde bio-industrie en grootschalige plantages met loonarbeiders zullen de kleinere boeren gaan verdringen.
Plattelandsamenlevingen raken daardoor ontwricht, en de leegloop zal steeds sneller verlopen.


HANDELSOORLOG

Meer mens/milieuverantwoorde teelt is in eerste instantie wat duurder...
en wordt nu steeds duurder, omdat het steeds moeilijker wordt, (dier)voeding te kopen, die zonder genetische manipulatie gemaakt is.

In de EU zijn een aantal staten tegen GM. Maar hoe lang duurt dat nog ?

Begin 2012 raakt door WikiLeaks bekend, dat de USA een geheime handelsoorlog voert tegen staten, die zich verzetten tegen GM producten.
Landen die zich om gegronde redenen verontrust tonen over de gevolgen van het toelaten van GM gewassen worden gestraft.
Diplomaten op Amerikaanse ambassades werken direct voor biotech bedrijven als Monsanto.
Regeringen in de EU corresponderen in het geheim met de Amerikaanse overheid hierover, en spelen informatie door over de vooruitgang die ze boeken bij het introduceren van GM (Acitvist Post 2012).
Hoe democratisch zijn we nog ?

Enkele dagen later zwicht Obama voor de overweldigende GM lobby, en laat de nieuwe GM mais van Monsanto toe - ondanks enorme tegenstand vanuit de bevolking. Deze mais - MON87460 - is samen ontwikkeld met BASF, dus valt binnenkort ook te verwachten in de EU... (Daily News 2012).
' A revolving door allows corporate chiefs to switch to top posts in the Food and Drug Administration and other agencies; US embassies around the world push GM technology onto dissenting countries; government subsidies back corporate research; federal regulators do largely as the industry wants; the companies pay millions of dollars a year to lobby politicians; conservative thinktanks combat any political opposition; the courts enforce corporate patents on seeds; and the consumer is denied labels or information'..

April 2013 wordt een nieuwe wet goedgekeurd, die Monsanto boven de Grondwet plaatst. In de Consolidated and Further Continuing Appropriations Act 2013 die Obama ondertekende is het onmogelijk geworden om de ontwikkeling, teelt en verkoop van GM gewassen te verbieden.
Niet alleen de rechtbank, maar zelfs de regering mag nu niet meer ingrijpen - wat er ook boven tafel komt. Dit buitenspel zetten van democratie en justitie laat zien dat ook Obama nauwelijks meer dan een marionet van de echte beleidsbepalers van deze wereld is: Monsanto & co , Rothschild & co en de petrochemische- en wapenindustrie.

zie ook :
over gentech sojabonen
over gentech mais
geconstateerde gevolgen van GM
Monsanto's praktijken en overheid
wetenschappelijk studies die tevoren al GM planten als schadelijk bestempelden.
vlees en ziekten(1)

 

 

NIEUWS
Datum
{datum} {inhoud}
PAGINA OVERZICHT