ALGEMENE INFO

Schadelijkheid en Normen

Vóórop staat het consumentengedrag zélf: iemand die (bijvoorbeeld) weinig snoep, junkfood, tabak, cosmetica en luchtverfrissers consumeert, loopt minder risico, dan iemand die dat véél doet.
Maar er zijn heel wat mensen, die 'het' VEEL doen... en er zijn heel veel producten, waar schadelijke stoffen in zitten... én een aantal producten die echt NIET GEBRUIKT moeten worden !!

De maximaal toelaatbare dagdosis voor een áántal schadelijke toevoegingen, is een factor 1000, voor anderen een factor 10, kleiner, dan de dosis, waarbij nog net geen ziekteverwekkend effect werd gemeten bij proefdieren. Veel toxicologen maken om die reden mensen belachelijk, die kritiek hebben op het gebruik van deze stoffen, bijv. de fanclub van de chloorproductie, de 'CHLOROFIELEN' (waarvan stafleden van de chemische industrie lid zijn).
MAAR:


 • Een aantal stoffen zijn niet genormeerd of worden 'gedoogd' omdat ze traditioneel in gebruik zijn (zout, suiker, fosforzuur, nitriet, ammoniak, (m)ethanol, Arabische gom, talkpoeder, tabak etc.)

 • Van vele producten is de samenstelling onbekend: het FABRIEKSGEHEIM is dan de norm, niet de veiligheid voor de consument.

  Een voorbeeld is BENZINE, waar allerlei onbekende toevoegingen in zitten. Zo was onlangs te lezen, dat er opeens enorm veel problemen zijn met verstopte sproeiers in carburateurs. De oorzaak is, dat de oliemaatschappijen stoffen toevoegen aan benzine, om de prestaties van hun brandstof te verhogen... of misschien wel om chemisch afval in kwijt te kunnen, wie weet het ? (de overheid in ieder geval niet) ... duidelijk is in ieder geval, dat de milieu-effecten van deze toevoegingen slecht onderzocht zijn.
  Gezien het enorme verbruik van brandstoffen - de uitlaatgassen die zich overal verspreiden - is dit een sterk onderschat probleem, waar nauwelijks aandacht voor is. De oliemaatschappij als (argeloze ?) TERRORIST ? (hoe zit het trouwens met de illegale aanbieders van dioxine-olie, die hun rotzooi tegenwoordig niet meer kwijt kunnen aan de veevoerindustrie, hebben die misschien hun 'kanaaltjes' naar de dieseltanks van de transportbedrijven?? ... niemand die dit kontroleert).

  En KUNSTSTOFFEN, waarvan het 'recept' het geheim van de fabrikant is.
  OF de TABAKproducenten, die ammoniak en andere verslavende en gevaarlijke stoffen toevoegen... die het schadelijke effect van tabak enorm verhogen...

 • De belasting met slechte stoffen komt van vele kanten, en het totaaleffect is enorm.
  Als men iedere dag aan 1000 gevaarlijke stoffen wordt blootgesteld (een heel reële situatie), die ieder afzonderlijk 10 tot 100 keer onder de schadelijkheidgrens zitten, laat het totaaleffect zich raden...(een eenvoudige rekensom, toch ?)

 • Bepaalde stoffen versterken elkaars effect kwadratisch, of worden juíst zeer schadelijk in combinatie met elkaar (Bijvoorbeeld: aluminium + fluor, of nitriet + eiwitten (+ zuren) - ZE op deze site))
  Dat kan ook in positieve zin werken: De Mediterrane keuken staat bekend als extreem gezondheidsbevorderend. Dit kan in onderzoek niet verklaard worden door de goede effecten van de aparte ingrediënten (ZE) -> de hypothese is nu, dat er een krachtig positief REACTIE-effect is, dat de stoffen elkaar ondersteunen en versterken.

 • Ook kan iemands kwetsbaarheid voor deze stoffen sterk variëren (stress, griep), waardoor hersenschade aangericht kan worden (zie hieronder bij 'BBB'). Kinderen zijn extra kwetsbaar !

 • trigger-events (een virusinfectie, vaccinatie*, antibioticakuur of andere overbelastingen) kunnen astma, of zenuwziekten, 'over de streep trekken', zonder dat terugkeer mogelijk is... * uitgebreid onderzoek heeft dit niet kunnen aantonen. Toch kan het niet uitgesloten worden, gezien de ondoorzichtige manier waarop vaccinaties worden samengesteld en goedgekeurd - zoals het gebruiken van het uiterst gevaarlijke methylkwik in (bijv.) griepvaccins, ook dit jaar nog... kritiek dringt maar langzaam door,
  eerst moeten de voorraden op zijn en de investeringen terugverdiend - ten koste van de toch al kwetsbare bevolkingsgroep, die de vaccins krijgt toegediend *
  ying_yang

  * er is nu een methode gevonden om 100 maal minder vaccin toe te dienen. Alleen nog beproefd op muizen (T.Vitalis, univ. of Br.Columbia Vancouver jan. 2006).

 • Daarnaast is er een grote groep EXTRA KWETSBARE MENSEN (pakweg eenderde), die om allerlei redenen aangetast raken, terwijl anderen (met dezelfde belasting) niets merken.

 • Van vele stoffen dringt het effect pas VEEL LATER door: zoals het gebruik van MBTA in loodvrije benzine, dat steeds meer grondwaterputten bereikt, en bij verbranding FOSFORZURE ESTERS kan vormen (ver. het zenuwgas SARIN) - al was LOOD als toevoeging nog erger.
  effecten op gedrag door een slechter wordend lichaamsevenwicht, genetische beschadiging, sluipende zenuw- en hersenaantasting, astma e.a. worden niet voldoende onderkend bij de toelating van stoffen. Lange-termijn effecten van lage doseringen in wisselende situaties en in combinatie met elkaar zijn vaak onbekend. Dit soort onderzoek wordt alleen vereist bij nieuwe GENEESMIDDELEN - en dan nog wordt niet tientallen jaren onderzocht bij mensen.
  reden waarom bijv. de diverse patiëntenverenigingen hun eigen lijsten hanteren van te vermijden voedingsproducten.

 • Veel stoffen worden op een milieubelastende wijze geproduceerd, of geven na gebruik (langdurige) milieubelasting. Dit is minstens zo schadelijk voor de Volksgezondheid als de eigenlijke consumptie.

 • In een aantal landen zijn stoffen verboden, die in ons land (de EU) wel mogen, en omgekeerd (zie hieronder). De meningen over schadelijkheid lopen nogal uiteen... (ook de productiemethoden kunnen verschillen, de Amerikanen - ook hun fabrieken in de Derde Wereld - hebben een slechte reputatie op dit gebied).

 • Van lage doseringen van die stoffen wordt niemand ziek, het lichaam verwerkt dat wel, zo wordt gesteld door vele deskundigen. En teveel zout, Vitamine A, kalk of suiker is immers ook schadelijk. Maar dat lijkt te makkelijk gezegd...

 • dat teveel zout tot lichamelijke problemen leidt, weet iedereen... dat een overdosis smaakversterker daarbovenóp (een gebruikelijke combinatie) het nog veel erger maakt, weet haast niemand...

 • Vitaminen en mineralen zijn noodzakelijk voor de gezondheid, maar dat geldt i.h.a. niet voor voor AZO-kleurstoffen, smaakversterkers, conserveermiddelen, zenuwgassen en zware metalen.

 • Het opteleffect van schadelijke stoffen - en daar hoort het noodzakelijke Vitamine A of E niet bij - is i.h.a. veel belangrijker dan die éne schadelijke stof.

 • Bovendien is ons lichaam ingesteld op bepaalde hoeveelheden natuurlijke stoffen en sporenelementen (in de juiste verhoudingen). Niet op een OVERSCHOT aan stoffen... zeker geen chemicaliën, die aantoonbaar schadelijk zijn.

 • Aanhangers van de homeopathie beweren, dat stoffen al in zéér kleine hoeveelheden hun effect hebben, positief of negatief... in een aantal gevallen is het gelijk hiervan aangetoond (en in een aantal juist niet).

 • Een onderscheid moet worden gemaakt tussen organisch gebonden natuurlijke verbindingen en chemisch geproduceerde of geraffineerde 'natuurlijke' verbindingen.
  Organisch gebonden verbindingen worden geleidelijk opgenomen en bevatten vaak stoffen, die de positieve effecten versterken en de negatieve effecten neutraliseren.   Geraffineerde stoffen komen onmiddellijk in het bloed, en bevatten geen 'tegengif' in de vorm van o.a. flavonolen, waardoor een overdosis kan ontstaan (zoals bij ongebonden witte suiker in vergelijking met een appel).

 • Economische reuzen hebben veel invloed op het overheidsbeleid:
  De consumptie-industrie bepaalt de internationale politiek. Zoals onlangs bleek uit het conflict tussen Korea en de USA over het kauwgumverbod daar, of het conflict tussen de EU en de USA over de import van Amerikaans hormonenvlees en Genetisch Gemanipuleerd voedsel (naar schatting 75% van de Amerikaanse voedingsproducten bevat Genetisch Gemanipuleerd materiaal).

 • De beleidsbepalers en de wetenschap hebben een beperkt zicht op al die duizenden nieuwe chemische stoffen, losstaande effecten zijn vaak al moeilijk te meten, gecombineerde effecten oneindig veel moeilijker...
  Ook de gebruikte basisingrediënten kunnen moeilijk controleerbaar zijn. Voor allerlei schadelijke chemicaliën bestaan maskeringstoffen (bijv. EDTA, dat zware metalen wegvangt), waardoor ze niet te detecteren zijn.
  Daarbij kan een onderzoek niet honderden verschillende stoffen opsporen, dat is te kostbaar...

  'Nieuwe' wetenschappelijke inzichten over de schadelijkheid van bepaalde stoffen, breken vaak traag door, en leiden niet altijd tot maatregelen. De ervaring leert dat dit gemiddeld 20 jaar na het voor het eerst bekend worden van het nieuwe inzicht gebeurt.
  Ook de voedingsadviesbureaus laten het op dit terrein afweten, kunnen misschien ook niet anders, omdat de organisatie ontbreekt, om álle onderzoeksresultaten op een rijtje te zetten... aan de andere kant lijkt de wil daartoe niet toegestaan te zijn... en zijn ook hier (net als bij artsen) de deelnames aan luxe buitenlandse 'wetenschappelijke' congressen (georganiseerd door producenten) bepalend voor de beeldvorming bij de beleidsbepalers.

  Door het aanbod in de winkel, aantrekkelijke slogans en het voorbeeld dat anderen geven, wordt men aangezet tot het nuttigen van producten, die ongezond zijn.
  Veel consumptieartikelen lijken gevaarlijk door hun giftige bestanddelen, maar hoe gecombineerde effecten aan te tonen bij de mens, zeker als die op de langere termijn liggen ? => wat zijn de woon en werk en leefomstandigheden: wat is het consumptiepatroon (roken, alcohol, suiker), rijdt iemand veel auto, is de tefalpan beschadigd, ligt er PVC op de vloer, woont men in een vervuild gebied ?
  Mensen doen ook aan compensatiegedrag, slechte omstandigheden worden (deels) gecompenseerd met 'goede' - fruit, voedingssupplementen, sporten, sauna.
  Sommige zaken zijn makkelijker uit te schakelen (felgekleurd snoep, chips, giftig badschuim), dan andere (roken, milieuvervuiling door een fabriek).

  Langdurige DIERPROEVEN met verschillende genotypen in totaalbelastingsituaties zijn ONMISBAAR ! De ontwikkelde methodes met testen op micro-organismen staan verder van de werkelijkheid vandaan, micro-organismen ontberen veel zaken, die mensen wel hebben (hormonen, hersenen)... een verbod op dierproeven is dan ook idealistisch, maar naïef.
  Al zijn veel dierproeven overbodig, en is kritiek hierop vaak terecht !
  Zo werd 26-10-09 bekend, dat per jaar bijna een half miljoen proefdieren onnodig gefokt en afgemaakt worden, waarbij er een STIJGENDE LIJN is !
  Daarbij is het lang niet altijd nodig, om het proefdier af te maken/ te ontleden, en zou die dieren misschien een leuke 'oude dag' gegund moeten worden - als dank voor bewezen diensten...
  En dan zijn we er nog niet, want (bijv.) de DENKPROCESSEN van een MENS zijn NIET COMPLEET TE METEN BIJ EEN RAT.
  rat

  Vanuit een heel andere hoek, is er felle kritiek op STAMCELLENONDERZOEK. Ook die is deels onterecht - stamcellen spelen een sleutelrol in veel herstellende lichaamsprocessen - en aantasting van die stamcellen door gifstoffen dus ook.

  Maar of bij dit onderzoek bevruchte eicellen gebruikt moeten worden ? Beginnend menselijk leven voor wetenschappelijke doeleinden beëindigen ???
  (langdurige kweken verliezen enorm aan kwaliteit, zijn gevoelig voor kanker - Närvä e.a. 0310)

 • Statistisch vergelijkend onderzoek (zie ook vederop) is moeilijk uit te voeren in omstandigheden, waarin iedereen aan zo'n grote diversiteit van schadelijke en gezonde stoffen, ziekten, stress en positieve krachten blootgesteld wordt
  Alleen blootstellingen aan extreem giftige stoffen zijn goed in hun effect te meten (roken, alcohol, loden waterleidingen, dioxine, autorijden).
  En de effecten van een haast onmeetbare totaalbelasting:

  Gezien de enorme toename van allerlei nieuwe 'welvaartsziekten', hersen/zenuw/spier/aantastingen, diabetes, allergie en gedragsproblematiek -
  en het feit dat van vele toevoegingen aangetoond is, dat ze die effecten hébben (in hogere dosering) -
  IS EEN LINK SNEL GELEGD !

 • Voor een groot deel zijn de neurologische effecten van de additieven en supplementen nog onbegrepen. Wel is er een enorme toename van hersen- en neurologische aandoeningen (Alzheimer, Parkinson), auto-immuunziekten, chronische vermoeidheid, gedragsveranderingen en veranderingen in de waarneming en interpretatie van de werkelijkheid.
  Een van de centrale begrippen hierbij is de Blood - Brain - Barrier (BBB), die de hersenen moet beschermen tegen giftige stoffen (zie hieronder).
  Hersenen, en processen die door de hersenen aangestuurd worden, zijn extreem kwetsbaar voor (tijdelijke) overdoseringen van bepaalde stoffen, zeker als de BBB is aangetast.

 • Het lichaam kan veel schadelijke stoffen neutraliseren en celschade herstellen (= 'schadelijke stoffen metaboliseren'). Maar niet iedere schade wordt (goed) gerepareerd, er blijven 'littekens' (ontstekingshaarden) en onherstelbaar vernietigde hersencellen achter.
  Een eenmaal opgelopen allergie raak je niet meer kwijt... al zijn er veelbelovende medicijnen in ontwikkeling (zie "Intoleranties").
  Het herstelvermogen van het lichaam gaat steeds meer achteruit bij chronische, tientallen jaren, belasting - en door de aantasting en veroudering van de DNA reparatie-enzymen.
  Deze enzymen worden aangestuurd door de hersenen, en bij hersenaantasting worden ze zo INDIRECT aangetast (wat niet met proeven op micro-organismen is te meten).

 • Dat van een bepaalde hoeveelheid (gif)stof geen (kankerverwekkend) effect meetbaar is bij ratten, wil nog niet zeggen dat het lichaam deze stof weggetoverd heeft. Kanker en allergie zijn niet de enige effecten.
  Tot op zekere hoogte kunnen anti-oxidanten en bepaalde eiwitten gifstoffen neutraliseren.
  Vitamine C en E, bijvoorbeeld.
  De meeste gifstoffen weten op celniveau toch schade aan te richten - m.n. aan cellen, die moeilijk kunnen herstellen:   zenuwreceptoren- en hersencellen. Bekijk 'Aantastingen' voor de bespreking van hersenschade door een aantal stoffen.

 • Een lichaamscel krijgt gemiddeld 40 'hits' per uur door schadelijke stoffen. Een BOMBARDEMENT waar de meeste lichaamscellen heel lang tegen kunnen, al ontstaat er schade.
  Tijdelijke versterking van dat bombardement tot 4000 hits, bijv. door het consumeren van iets 'ongezonds', geeft meer problemen...
  Nieuwe microbiologische onderzoekstechnieken brengen steeds meer aan het licht.  slaap
  Chronische vermoeidheid is het eerste symptoom van een aangetast metabolisme, maar het sterkste effect treedt meestal pas op, na vele jaren belasting...
  tenzij er sprake is van een 'toxische shock', zoals die optreedt bij een antibioticakuur (= enorme schimmelgifbelasting), of in extreme omstandigheden.

  * Ingeval van stress, ziekte, allergie/intolerantie, slecht werkende nieren, genetisch bepaalde afwijkingen e.a., is het effect van agressieve stoffen veel extremer.
  Bij de wettelijke normering wordt (meestal) geen rekening gehouden met zwaktesituaties en opteleffecten... en ook niet met (specifieke) hersenschade.
  Allergische-, reactie- en milieu- effecten worden sóms wel meegerekend. Voor een aantal toevoegingen is dat zelfs de énige reden voor normering!
In de USA is er een oproep vanuit wetenschappelijke organisaties gedaan, om testen door meerdere disiciplines te laten uitvoeren - niet alleen toxicologen, maar ook bijv. biologen, genetici en clinici, omdat de huidige testen veel te beperkt zijn in hun opzet en scope (Eurekalert 2011).

top

NIEUWS
Datum
{datum} {inhoud} 

PAGINA OVERZICHT