ALGEMENE INFO

Nieuw onderzoek naar stoffen (1)

Dat desastreuze effecten pas later aan het licht komen, en dan pas beginnen te leiden tot lokale acties, heeft natuurlijk alles te maken met de manier, waarop stoffen worden geïntroduceerd door de CHEMISCHE INDUSTRIE...

De (Nederlandse) overheid probeert meer grip en overzicht te krijgen, de EU vaak ook.
Onderzoeksinstanties trekken duidelijk lering uit in het verleden gemaakte fouten,
de onderzoekstechnieken raken in rap tempo verfijnder en veelomvattender,
de bereidingsvoorschriften steeds gedetailleerder, de kennis per stof vaak enorm.
De veiligheid van consumentenproducten lijkt daardoor toegenomen... maar wat is het totaalplaatje ??

Uit veel nieuw bevolkingsonderzoek, productonderzoek, en onderzoek naar gezondheidsaantastingen wordt steeds meer bekend over de invloed van allerlei stoffen op lichamelijke processen.
Reactie-effecten van stoffen onderling blijven meestal buiten beeld.

Deze onderzoeken zijn maar in beperkte kring bekend, en het is voor wetenschappers bijna onmogelijk, een totaaloverzicht te hebben, en de verbanden tussen al die onderzoeken te leggen.
Laat staan dat een politicus dat totaaloverzicht heeft...
of de 'wetenschappelijke adviseurs' van die politicus, die onder invloed staan van commerciële en politieke belangen, en meestal niet openstaan voor 'onwelvallig' onderzoek.

Daarbij komt, dat het niet makkelijk is, om nieuwe onderzoeksresultaten bekendheid te geven in toonaangevende tijdschriften.
De beoordeling, of deze onderzoeken gepubliceerd worden, is afhankelijk van deskundige wetenschappers, die ook zèlf onderzoeken publiceren.
Als de onderzoeken die zij beoordelen in conflict zijn met hun eigen belangen, kan dat een reden zijn, zo'n onderzoek te blokkeren.
Een voorbeeld hiervan zijn nieuwe inzichten bij stamcelonderzoek, zie
BBC 02-02-10.

Nieuw onderzoek dringt dan ook slecht door, en leidt zelfs dan vaak niet tot nieuw beleid (als dat politiek-economisch niet goed uitkomt).
En áls dat gebeurt, gemiddeld 20 jaar later pas... zo is de ervaring.intolerant

Zoals vermeld, blijkt uit diverse bevolkingsonderzoeken de opeenstapeling van een aantal chemische stoffen in het lichaam.
Stoffen die in het verleden al verboden zijn, spelen toch nog steeds een zeer schadelijke rol.
Vergif, dat alléén in Zuid-Amerika wordt gebruikt (in zakken rond de bananen die aan de boom hangen), wordt teruggevonden in óns regenwater !
Wereldwijd wordt nog evenveel van het zeer gevaarlijke'Toxaphene*' gebruikt als 33 jaar geleden - ondanks een verbod (1985) in de EU en de USA.
Rond chemische fabrieken in Nederland is het REGENWATER sterk verontreinigd.

In oppervlaktewater (en vissen) worden vele stoffen teruggevonden, die in combinátie met elkaar een veel sterkere biologische werking hebben dan verwacht, zie bijv. Science Direct 01-2010 en RIVM 2004.
In deze toxische mix zitten o.a. stoffen uit plastic verpakkingen (Bisphenol, weekmakers), insecticiden, verzorgingsproducten, vlamvertragers en huishoudelijke middeltjes.
Deze mix heeft een dioxine-achtige werking, en tast allerlei hormoonsystemen aan ('endocrine disrupters').
Maar geen van de gemeten afzonderlijke stoffen kan de kracht van het aantastende effect verklaren - er zijn andere stoffen in het spel en/of de onderlinge combinatie versterkt elkaar...
Wat eens te meer laat zien, dat normering per aparte stof niet reëel is.

Over de effecten van deze 'mix' samen met hormoonverstorende stoffen uit andere bronnen (zie deze site), is bijna niets bekend.
Alleen... dat de combinatie er is.
En dat in klinische studies naar ziekten sterk verhoogde niveau's van bepaalde stoffen zijn gevonden (bijv. parabenen in borstkankerweefsel, vlamvertragers in non-Hodgkin lymfoompatiënten).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Toxaphene is geïntroduceerd als vervanger van DDT in 1972 - als eerste in de USA - maar het bleek net zo schadelijk. Het wordt makkelijk door de atmosfeer verspreid over duizenden kilometers afstand - in verschillende chemische verschijningsvormen (zie hier)
Desondanks wordt het nog op grote schaal gebruikt in Oost-Europa en in delen van de 'Derde Wereld'.
Naast regenwater, blijkt ook vette vis deze stof te bevatten - en al lijkt de hoeveelheid wel mee te vallen - het draagt bij aan een TOTAALplaatje van giftige stoffen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sommige bekende gegevens worden geheim gehouden, of bewust niet onderzocht: een bekend voorbeeld zijn kuntsmatige radioactieve verbindingen zoals polonium en plutonium.

Zo bevat vis een breed scala aan giftige stoffen, die wij in het milieu brengen.
Plastic afvaldeeltjes, waar de oceanen vol mee zitten, 'zuigen' een groot deel van de vervuiling op, en worden opgegeten/ geabsorbeerd door allerlei zeedieren en vogels, die daardoor ernstig aangetast raken.
Voor een deel eten wij die dieren weer op.

Op het land hetzelfde verhaal: schadelijke stoffen worden opgenomen in heel het ecosysteem, en gaan de voedselketen omhoog - des te hoger een dier op de 'ladder' staat, des te geconcentreerder is de opname van giftige stoffen.

De mens neemt hierbij helemaal een aparte positie in, omdat de onnatuurlijke producten, die al die vervuiling veroorzaken, door hem/haar ook direct gebruikt worden.
Denk aan weekmakers uit kleding, schoeisel, speelgoed en verpakkingen, of chemische toevoegingen aan voeding en cosmetica, of nanodeeltjes in lichaamsverzorgingsproducten en huishoudelijke artikelen,

De schadelijk stoffen die mens en dier binnen krijgen, stapelen zich op in allerlei organen, en tasten weerstand en lichaam aan.

Organisaties als Greenpeace en de Consumentenbond verrichten soms onderzoek met verbluffende resultaten, maar hebben te weinig middelen, om dat groot(breed)schalig te doen.
Met de resultaten van die onderzoeken (zoals de zeer gevaarlijke radioactieve vervuiling door de opwerkingsfabrieken) wordt lang niet altijd politiek iets gedaan - wat doet twijfelen aan de consumentvriendelijke intenties van de wetgever...

Op de volgende pagina wordt hier verder op ingegaan.

2  3

NIEUWS
Datum
{datum} {inhoud} 

PAGINA OVERZICHT