ALGEMENE INFO

De Auto

Bij de inleiding werd reeds de dioxine-inademing door de autogebruikers besproken.
Daarnaast zorgt de auto (met de olie-industrie) voor de meeste luchtvervuiling.
Wonen vlakbij snelwegen heeft een vergelijkbaar effect als het meeroken van zo'n 20 sigaretten per dag... (zie bijv. de kennisbijlage van De Volkskrant 27-01-07).
Kinderen in grote steden/ langs snelwegen hebben achterblijvende hersenontwikkeling, en iedereen in die gebieden heeft grotere kans op neurologische - en andere - aantastingen
(voor meer info, zie 'Nieuw onderzoek' en 'Energie').

Het is gebleken, dat zwangere vrouwen die in de buurt van een autoweg wonen, een meer dan twee maal zo hoge kans hebben op kinderen, die autistisch zijn.
Waarschijnlijk ligt dit aan de luchtvervuiling, maar mogelijk speelt ook geluidsoverlast een rol (Volk e.a. 2010).

Recenter onderzoek (AJE, 03-2013) wijst uit dat kinderen die het meeste worden blootgesteld aan luchtvervuiling door verkeer een bijna twee maal zo hoge kans hebben op op zenuwkanaal aantastingen. Voor de moeders geldt hetzelfde - die lopen ook een verhoogde kans op  gastroschisis (uitstulping van de ingewanden).
Ook hebben deze kinderen een aanzienlijk lager IQ (-4,5). Het verschil tussen MBO of HBO... (Pediatrics 2009)
Dat wordt 2015 bevestigd in deze uitgebreide studie.
Kinderen die op scholen in luchtvervuilde gebieden zitten scoren significant lager op alle indicatoren van cognitieve ontwikkeling: zoals werkgeheugen, lange termijn geheugen en concentratie.


Heck e.a. constateerden een verhoogde kans op kanker (AACR 04-2013) als de moeder ten tijde van zwangerschap in een gebied woonde met meer luchtvervuiling door verkeer. Des te hoger de belasting, des te meer kanker bij kinderen.

Fijnstof uit verkeer blijkt ervoor te zorgen dat de aderwanden zich sneller verharden - aderverkalking (PLOS Medicine 04-2013) en dichtslibben - bloedvatvernauwing (Newman 2015). Dit verhoogt niet allleen de kans op hartaanvallen maar ook die op herseninfarct.

Hart e.a. 2014 maken duidelijk, dat wonen langs een drukke weg een net zo grote risicofacor is als roken, dieet of overgewicht bij het krijgen van een dodelijke hartaanval.
Hoe het zit met mensen die beroepsmatig aan het verkeer deelnemen?

Een van de werkingsmechanismen waardoor fijnstof Metabool Syndroom veroorzaakt (waaronder hart/vaat aantastingen) is door vermindering van het goede HDL cholesterol (waardoor slecht cholesterol de overhand krijgt). Het verband blijkt zeer significant (Bell e.a. 2017).

Carlsten e.a. 2015 laten zien dat slechts 2 uren verblijf bij een drukke autoweg DNA aanzienlijk beinvloedt. Genen die metabolische processen bepalen worden stilgelegd (of soms juist geactiveerd). Met name die RNA processen die de imuunresponses regelen en ontstekingsniveaus kunnen terugbrengen.
De auteurs wijzen op de risico's van langdurige blootstelling aan luchtvervuiling, en het belang ervan, deze risico's in model te brengen.

Chen e.a. 2017 concluderen een toenemende kans op dementie naarmate dichter bij een verkeersweg gewoond wordt.

Nog veel meer over de effecten van fijnstof en luchtvervuiling op de gezondheid is bij Nieuw Onderzoek te lezen.

Ook passagiers en bestuurders van bussen worden blootgesteld aan schadelijke hoeveelheden luchtvervuiling. Deels door de uitlaatgassen van de bus zelf, maar vooral ook door ander verkeer. Er is nu een luchtfilter ontwikkeld, die de lucht in bussen enorm verbeterd (Lee e.a. 2015).

Zelfs in Denemarken - toch geen land met extreem hoge luchtvervuiling - is er een sterke relatie geconstateerd tussen luchtvervuiling en allerlei aantastingen, zelfs diabetes kan hierdoor 'getriggerd' worden (Hertel e.a. 2013, Anderson e.a 2012, EDF 2013).

Roetfilters blijken niet te helpen bij het beperken van de schadelijke fijnstofuitstoot. De Volkskrant (05-07-2011) maakt bekend dat de meest schadelijke ultrafijne deeltjes niet uitgefilterd worden, en dat de roetfilters nutteloos zijn (of hoogstens een beperking van walm geven).

Groenzone's langs wegen hebben wel resultaat (Baldauf e.a. 2014) - en hebben ook andere voordelen. Het meest effectief zijn coniferen. Eigenlijk zouden overal waar dat mogelijk is coniferen tussen woningen/ fietspaden en drukke wegen moeten komen.
groenzone

En onze nieuwe regering maar de gezondheidsgevaren van autoverkeer bagatelliseren en de maximum snelheid verhogen...

Door de maximum snelheid op de autowegen tot 95 km per uur te beperken, zouden we geen emissierechten hoeven te kopen in Rusland... we zouden daadwerkelijk de luchtvervuiling in ons EIGEN land kunnen terugdringen, en zo de hersenschade bij onze kinderen kunnen verminderen.
In de USA kunnen ze van deze opgelegde kans geen gebruik meer maken, daar is de maximum snelheid al lang op dat niveau (zonder dat de Amerikaanse maatschappij ingestort is).

Veel andere maatregelen zijn nog mogelijk en nodig, om de luchtvervuiling door auto's te verminderen - maar het Scheurende Volk lyncht je !


In Duitsland speelt dit probleem nog erger, waar een 17 jarige onder begeleiding 200 km per uur mag rijden.... zelfs met de Grünen aan de macht is dit niet veranderd... en een zesde van onze luchtvervuiling komt uit Duitsland...

De auto veroorzaakt niet alleen door te ríjden luchtvervuiling, een aantal voorbeelden:

  • de bandenindustrie veroorzaakt een forse uitstoot aan 'VOS emissies' (duizenden Ktonnen in NW Europa) , die broeikaseffect geven, en schadelijke gevolgen voor de gezondheid.
  • de slijtage van banden geeft fijnstof met zeer schadelijke bestanddelen.. afvalbanden worden gebruikt bij giftige cementproductie.
    * en wereldwijd wordt nog overal lood gebruikt voor wielbalancering - waardoor tienduidzenden tonnen lood in het milieu komen (in de EU verboden).
  • de autosektor - van productie tot sloop - veroorzaakt een enorme milieubelasting..
  • net als de productie van brandstof - vanaf de vervuilende oliewinning in vaak kwetsbare gebieden**, regelmatig zinkende olietankers, tot de uitstoot door de petrochemische industrie en de benzeenverdamping en bodemvervuiling bij de pomp...
    en de sloop (ook door kinderen) van álle afgedankte olietankers op de stranden van Bang-la-Desh en India, met enorme vervuiling van de oceaan, vernietiging van de visvangst, en ongelofelijke aantasting van de volksgezondheid van hele generaties mensen.

* Rijkswaterstaat gaat nu een proef nemen met RUBBER in plaats van asfalt. Gezien de enorm allergene werking van ongezuiverd rubber, moét de massale verspreiding van rubberfijnstof in het milieu wel tot gezondheidsproblemen leiden...
* Door wetgeving is met name de de hoeveelheid schadelijke stoffen naar riool, bodem en oppervlaktewater verminderd. De uitstoot naar de lucht is echter toegenomen. Open asfalt vangt meer bandendeeltjes op - maar raakt daardoor wel meer verontreinigd. Zie ook dit rapport uit 2014.

** Oliemaatschappijen blijken totaal onverantwoord om te gaan met het milieu, en alleen maar oog te hebben voor zoveel mogelijk geld. Zoals weer blijkt uit de olieramp in de Mexicaanse Golf. Of uit de (al 10 jaar oude) loze beloftes van Shell, maatregelen te nemen tegen de enorme vervuiling van Nigeria, en de plaatselijke bevolking verplicht vergiftigde vis te laten eten.
En nu weer het totaal onverantwoordelijke boren naar olie door Shell in het kwetsbare Noordpool gebied... we kennen de gevolgen inmiddels, maar toch krijgt Shell toestemming.

Dezelfde gangstermentaliteit als die van Pierre Lorinet, de baas van Trafigura, die gifschepen hun dodelijke lading illegaal laat lozen in Afrika. Mensen in hun omgeving zijn niet belangrijk in het denken van deze multinationals. Om lering uit te trekken, zou ik zeggen... maar dan blijkbaar toch niet door de huidige politici.

De hele brandstofvoorziening en productie moet op de schop, dat is duidelijk. Aardolie heeft zijn tijd gehad, niet alleen in milieuopzicht.
Door de speculaties op de oliemarkt, waarbij de aandeelhouders en bedrijven ieder jaar meér reuzenwinsten willen, is de prijs van een olievat, puur kunstmatig, historisch hoog - en is de automobilist eerder de melkkoe van de aandeelhouders, dan van de overheid te noemen.

ALTERNATIEVEN

Waterstof en accu's lijken de meest serieuze alternatieven.
Biobrandstof kan gewonnen worden uit nieuwe bronnen, zoals landbouwrestproducten en eendenkroes. Er is nu een speciale bacterie ontwikkeld, die zeer effectief biobrandstof uit zeewier kan maken - 5% van de massa van zeewier wordt op deze manier bio-ethanol.
Zo blijven landbouwgronden gewoon in gebruik voor voedselproductie, wat hard nodig is voor een stabiele voedselprijs en voldoende voedsel voor een groeiende wereldbevolking (Nature 03-2012). Al kunnen we natuurlijk ook zeewier en algen gaan eten...
Biobrandstof blijft het probleem van CO2 uitstoot hebben, en mag niet ten koste gaan van landbouwproductie voor voedsel. Daarbij komt, dat voor de productie van bio-ethanol steeds meer GM gewassen worden gebruikt, met zeer ongewenste effecten op het milieu.

Het is hard nodig om, net als in Duitsland en Denemarken, grootschalig windenergie op te gaan wekken, nieuwe waterkrachttechnieken te introduceren - bijv. in de Afsluitdijk (zoals zoet-zoutwaterosmose), en aardwarmte te gaan gebruiken.

Dat is de natuurlijke energie die wij hier veel hebben, in de Sahara mogen ze de zonnekrachtcentrales bouwen om onze auto's op waterstof te laten rijden...
Zie 'Energie' voor meer info.

Onlangs is weer een meer rendabele en milieuvriendelijke manier gevonden om waterstof te produceren.

Om waterstof te 'binden' is nu (jan 09) een koolstofplaat ontwikkeld van slechts één molecuul dik. De ideale waterstofaccu voor auto's lijkt hiermee gevonden.

We zullen snel moeten kiezen voor auto's, die op elektriciteit en/of waterstof rijden. De waterstoftechniek is nu beschikbaar.
Ook is er nu een nieuw soort lithiumbatterij ontwikkeld, die geschikt lijkt te zijn om gebruiksvriendelijke elektrische auto's te bouwen - die razendsnel opgeladen kunnen worden en veel kracht geven (MIT 0309)

De Nederlandse overheid zal (als overkoepelend netwerkbeheerder) snel de benodigde modernisering van de elektriciteitsvoorziening moeten doorvoeren, zodat er ook de groene capaciteit geleverd kan worden om die auto's snel op te laden.

De MILIEUBEWEGING heeft zich nu van de elektrische auto afgekeerd, omdat die milieuvervuilender zou zijn dan de 'oliebrandstof' auto.
Onder meer omdat de stroom voor een groot deel geproduceerd wordt door kolen/ kernenergie-centrales, en de accu's milieuonvriendelijk zijn.
UIt de olieramp in de Mexicaanse Golf blijkt, dat olie geen haar beter is.
Olie moet zo snel mogelijk afgeserveerd worden.

Het is de oorzaak van enorme wereldwijde milieuvervuiling - van de lucht, oceanen en bodem - en oorzaak van milieuvervuilende oorlogen (zoals de Irak oorlog), uitbuiting en conflicten.

Daarmee doet de milieubeweging het milieu geen goed - en doet ze ook geen recht aan de nieuwste technologische ontwikkelingen, zoals hierboven beschreven.
De elektrische/ waterstofauto is het enige goede alternatief in
de nabije toekomst. Kiezen voor olie is kortzichtig.

NIEUWS
Datum Link
{datum} {inhoud} {link} 

PAGINA OVERZICHT